Ved Agder lagmannsretts dom av 2. september 2010 ble en 29 år gammel mann dømt for flere brudd på plan- og bygningsloven i forbindelse med oppføring av hytte i strandsonen i Søgne kommune. Det alvorligste forhold gjaldt utsprengning av ca. 2 000 m3 fast fjell, hvorav minst 75 % ble ansett å ligge utenfor byggetillatelse. Lagmannsretten skjerpet bøtestraffen som tingretten hadde fastsatt fra 400 000 til 500 000 kroner og ila sakskostnader for tingretten og lagmannsretten med 100 000 kroner. Entreprenørselskapet som utførte spreningsarbeidet vedtok en bot på 130 000 kroner.

Domfelte anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, som besluttet å fremme anken over straffutmålingen og sakskostnadene.

Det finnes ikke rettspraksis fra Høyesterett og lagmannsrettene for så omfattende terrenginngrep som i denne sak. Saken er berammet til 4. januar 2011. Miljøkrim vil komme tilbake til saken.