Endringer i natur­mangfoldloven mv.

LOV-2016-11-18-83: – Administrativt beslag og administrativ inndragning. I kraft fra når Kongen bestemmer. Etter lovendringen skal naturmangfoldloven § 15 første ledd annet punktum nå lyde: Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås.

Videre er det nå tatt inn bestemmelser i naturmangfoldloven som gir adgang for administrative myndigheter til å foreta beslag og en bestemmelse som gir adgang for administrative myndigheter til å foreta inndragning og til å pålegge lovovertreder å dekke utgifter i forbindelse med inndragning. Bestemmelsene skal gjelde ved følgende lovbrudd: Norges gjennomføring av konvensjon 3. mars 1973 om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES), gjennomføringen av naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer, samt ved norsk gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning (tømmerforordningen).

I den nye bestemmelse i naturmangfoldloven § 72 a om administrativt beslag fremkommer det: «Når noe antas å være innført, utført, omsatt eller satt ut i miljøet i strid med bestemmelser i medhold av § 26 eller i kapittel IV, kan myndigheten etter loven foreta beslag. Beslag kan skje selv om lovovertrederen ikke har handlet forsettlig eller uaktsomt. Beslag foretas overfor lovovertrederen, den han har handlet på vegne av eller overfor eier. Beslagets varighet skal ikke overstige seks måneder».

I naturmangfoldloven § 72 b om administrativ inndragning, som også er ny, fremkommer det: «Når noe er innført, utført, omsatt eller satt ut i miljøet i strid med bestemmelser i medhold av § 26 eller i kapittel IV, kan myndigheten etter loven treffe vedtak om inndragning. Inndragning kan skje selv om lovovertrederen ikke har handlet forsettlig eller uaktsomt. Inndragning foretas overfor lovovertrederen, den han har handlet på vegne av eller overfor eier. For ting av vesentlig verdi skal som hovedregel inndragning etter straffeloven, ikke naturmangfoldloven, benyttes».

Forskrift om endring i byggherreforskriften

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser, 3. juni 2016. I kraft 1. juli 2016. Det er innført elektronisk føring av oversikt av arbeidstakerne på byggeplassen. Oversikten skal inneholde navn, fødselsnummer eller D-nummer (tidligere bare navn og fødselsdato). Listene skal i tillegg være tilgjengelige for skattemyndighetene (tidligere arbeidsgiver, verneombud og Arbeidstilsynet).