I alt 130 land kan slutte seg til avtalen. Så langt har ca. 50 land deltatt i forhandlingene og 28 land har hittil undertegnet avtalen. Avtalen trer i kraft 1. desember 2008. De Forente Arabiske Emirater har tilbudt kontorsted og 3,5 millioner dollar for de tre første driftsårene, noe som vil gi avtalen en solid start.

”Rovfugler befinner seg på toppen av næringskjeden og derfor er de gode indikatorer når noe går galt i naturen” sier seniorrådgiver Øystein Størkersen i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

I dag kommer de største truslene fra intensivt jord- og skogbruk, industri, fiskeri, kollisjoner med kraftledninger, ulovlig jakt, og forgiftning. Avtalen ser på disse truslene for å styrke artenes status med tanke på bevaring.

På vegne av Norge signerte Størkersen Agreement on African-Eurasian Birds of Prey (AEBOP) da den ble ferdigbehandlet i Abu Dhabi i oktober. Det er en ny regional avtale under konvensjonen for trekkende arter (Bonnkonvensjonen) som gjelder landområdene fra Europa og Afrika til og med Asia.

 

Gripper kollapser

Handlingsplanen er en viktig del av avtalen, og den skaper forventninger til partenes samarbeid rundt truete arter. Forskning vil være et viktig bidrag til å fokusere på trusler langs trekkruter og artenes økologi.

”Det fokuseres spesielt på blant annet den dramatiske kollapsen blant gribber i Asia, der flere arter har gått 99 % tilbake som følge av bruk av veterinærmedisinen diclofenac. Bengalgribb og Indiagribb er eksempler på arter som en gang talte millioner og som effektivt tok seg av åtsler og avfall. Nå teller de bare noen få titusener. En følge av dette er vekst av hundebestander og sykdommer i indiske byer”, forteller Størkersen.

 

Åtte norske arter

For Norges del omfatter avtalen ingen arter i høyeste trusselkategori, men åtte arter behøver tiltak: tårnfalk, jaktfalk, fiskeørn, havørn, myrhauk, kongeørn, snøugle og jordugle. Ytterligere 14 norske arter er omfattet av avtalen, men disse er plassert i en lavere kategori i forhold til behov for tiltak. Samlet sett ligger Norge godt an til å oppfylle de forventningene avtalen setter.