I arbeid med kunst- og kulturminnesaker er Norsk kulturråd en av ØKOKRIMs sentrale samarbeidspartnere. Tidligere samarbeidet vi med ABM-utvikling blant annet i saker som gjaldt ulovlig ut- og innførsel av kunst og kulturmateriale. Etter at ABM-utvikling ble nedlagt og oppgavene overført til Kulturrådet 1. januar 2011 har vi hatt jevnlig kontakt med Kulturrådet i ulike sammenhenger.

Norsk kulturråd ble opprettet i 1965 og har tre hovedoppgaver:

  • forvalte Norsk kulturfond og oppgaver delegert fa Kulturdepartementet
  • være et rådgivende organ for staten og det offentlige i kulturspørsmål
  • ta initiativ til forsøks- og utredningsvirksomhet på kulturområdet der rådet finner at det trengs en særskilt innsats

Det er særlig i saker om ut- og innførsel av kunst og kulturminner at ØKOKRIM drar veksler på Kulturrådets kompetanse og myndighet. Det er vedtaksmuseene som behandler søknader om utførsel innenfor sitt fagområde, men det er Kulturrådet som administrerer ordninger og som også er klageorgan ved vedtak som påklages.

Kulturrådet er også sentralt i utforming og koordinering av gjennomføring av lover, reguleringer og rutiner som er relevante for politiets arbeid med kunst- og kulturminnesaker.