Tekst: seniorrådgiver Anette Fischer, juridisk seksjon, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)  /  anette.fischer@klif.no  //  Foto: Klif

Straff er viktig for miljøet

Det er viktig for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Fylkesmannen som forurensningsmyndighet og for miljøet at alvorlige brudd på forurensningsloven og produktkontrolloven blir møtt med strafferettslige reaksjoner, både av allmenn- og individualpreventive hensyn. Formålet med forurensningsloven og produktkontrol­loven er å unngå skader på mennesker og miljø. Brudd på disse lovene kan få svært alvorlige konsekvenser, og straff gir signaler om at slike saker er alvorlige. Rettssystemet har gjennom flere saker, nå senest i Vest Tank-saken, gitt klar beskjed om at miljøkriminalitet er alvorlig og fører til strenge straffer.

Klif opplever at miljøkriminalitet er et satsningsområde i politiet. Miljøteamet ved ØKOKRIM baner vei i miljøkrimsaker om avfall, produkter og forurensning, og mange politidistrikter har en miljøkoordinator. Politihøgskolen gjennomfører videreutdanning om bekjempelse av miljøkrim­inalitet, og det er etablert kontaktmøter mellom myndigheter og politiet på flere nivåer. Dette er veldig positivt.

Kommunikasjon og kunnskapsformidling innad i politiet, og mellom politiet og forurensningsmyndigheten, er viktig for at forurensnings- og produktsaker på sikt skal få tilstrekkelig prioritering og enhetlig behandling i alle landets politidistrikt. I denne sammenheng kan Klif bistå med faglig kunnskap og forståelse av regelverket.

Straff virker!

Illustrasjonsbilde, kontrollAnmeldelser er et viktig verktøy i Klifs arbeid med å håndheve produktkontrolloven og forurensningsloven. Vi har utarbeidet en felles strategi for anmeldelser med Fylkesmannen. Det er de mest alvorlige sakene som anmeldes, og allmennpreventive og individualpreventive hensyn er av betydning i vurderingen. I anmeldelsene vurderer vi først og fremst de objektive forholdene, herunder virkninger lovbruddet har hatt eller kunne ha hatt på mennesker og miljø.

Når det gjelder subjektive forhold, vurderes dette ut fra den informasjonen som foreligger. For øvrig overlates det til etterforskingen å konkludere om dette. Tilsvarende gjelder for spørsmålet om inndragning av vinning.

Klif er ofte fornøyd med resultatene vi oppnår gjennom politianmeldelser. Mange anmeldelser fra Klif ender med forelegg til virksomheter og noen ganger med fengselsstraff. Avgjørelser i flere anmeldelsessaker det siste året kan gi inntrykk av at størrelsen på forelegg er på vei oppover. Flere virksomheter har fått forelegg på over 1 million kroner, og i ett tilfelle så høyt som 4 millioner kroner (til Uno-X for utslipp av diesel, i samme sak fikk Securitas 2,5 millioner kroner i forelegg). I tillegg har daglig ledere og styreledere blitt dømt til fengsel i flere rettsavgjørelser, nå senest i Vest Tank-saken. Økt bøtenivå og fengselsstraffer viser at politiet og rettsvesenet ser at miljøkriminalitet er alvorlig. Klif håper at dette er en trend som vil vedvare.

Gjennom anmeldelser etter forurensningsloven og produktkontrolloven har det i flere tilfeller blitt avdekket annen kriminell virksomhet, for eksempel økonomisk kriminalitet som skatteunndragelser, bedrageri og korrupsjon. Dette ser vi særlig i saker om produktimport og grensekryssende transport av avfall. I slike saker er samarbeid mellom toll, fagetater og politiet viktig.

Etter en gjennomgang av våre anmeldelsessaker fra 2007 og frem til i dag tegner det seg et bilde av at det har betydning for utfallet hvilket politidistrikt som har saken. Noen politidistrikt har stor interesse for forurensnings- og produktsaker og prioriterer arbeidet med slike saker. De har eller tilegner seg nødvendig kompetanse på saksområdet og bidrar til trenden med økt straff for miljøkriminalitet. Andre politidistrikt ser derimot ut til å nedprioritere disse sakene, og saker om alvorlig miljøkriminalitet blir henlagt.

Er miljøkrimsaker vanskelige?

Klif aksjonererKlif opplever at anmeldelser blir henlagt. Begrunnelser som oppgis for henleggelser, kan være bevisets stilling, kapasitet eller foreldelse. Klif ser at grunnlaget for henleggelser har vært feil tolkning av regelverket, uriktig forståelse av fakta eller manglende etterforsking.

Anmeldelser for brudd på forurensningsloven og produktkontrolloven kan være omfattende. Særlig når det gjelder produktkontrolloven, er det et komplisert forskriftsverk. Det kan se uoversiktlig og uoverkommelig ut å starte etterforsking av slike saker. Dette er også saker som ikke likner saker politiet vanligvis håndterer. Manglende kompetanse på området, kanskje kombinert med liten vilje og en oppfatning av at dette ikke er viktige saker, fører til at slike saker nedprioriteres i enkelte politidistrikt. Erfaringen er derfor at anmeldelser etter produktkontrolloven ofte har blitt henlagt.

Produktregelverket er ikke bare for spesielt interesserte. Produktsikkerhet er viktig for alle, ikke minst våre barn, og produktregelverket er avgjørende for å ivareta produktsikkerheten. Produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier, kan føre til stor og uopprettelig skade på mennesker og miljø. Det er derfor svært viktig at alvorlige brudd på dette regelverket følges opp med straff. En gledelig utvikling i den senere tid er at flere produkt- og kjemikaliesaker har blitt avgjort med forelegg. Klif håper at disse kan skape presedens, og at alvorlige brudd på produktregelverket fremover vil medføre straff.

I noen saker kan det se ut til at lovbruddet er en bagatell. Sett i sammenheng med alvorlige mangler i bedriftens internkontroll vil imidlertid omfanget av lovbruddet kunne være betydelig, med fare for alvorlig skade på mennesker og miljø. Det er derfor viktig at politiet danner seg et helhetlig bilde av saken.

I Klif jobber vi med utformingen av anmeldelsene, slik at disse skal være oversiktlige og bidra til at politiet lett kan danne seg et bilde av hva saken dreier seg om. Dette kan være utfordrende i svært omfattende og teknisk kompliserte saker, hvor det foreligger brudd på flere regelverk. Klif oppfordrer politiet til samarbeid om etterforsking av saker med brudd på forurensningsloven og produktkontrolloven. Klif kan under etterforskingen for eksempel bidra med å opplyse sakenes rettslige og faktiske sider og bidra med faglig kompetanse i avhør. Klif besitter mye kunnskap og kompetanse som politiet kan benytte seg av i etterforskingen. Vi kan møte politiet for å legge frem saken – tegne og fortelle om fakta, lovgrunnlag og miljøvirkninger og andre konsekvenser av lovbruddet.

De enkelte politidistriktene har ikke mange forurensnings- og produktsaker, og det kan gå lang tid mellom hver gang. Kontakt mellom politidistriktene og med ØKOKRIM er derfor avgjørende for å utveksle erfaringer og resultater i miljøkrimsakene. Viktig i denne sammenheng er også videreutdanningsopplegget på Politihøgskolen (Studieplan for videreutdanning, Bekjempelse av miljøkriminalitet).

Straff i miljøsaker 2012–2013:

Bane­brytende straff etter Vest Tank-ulykken

Bedriften Vest Tank i Gulen kommune i Sogn og Fjordane drev med ulovlig avsvovling av oljeproduktet coker gasoline. Det førte til at de satt igjen med store mengder avsvovlingsavfall. Bedriftens forsøk på å behandle dette avfallet forårsaket eksplosjonen i deler av tankanlegget i mai i 2007. Eksplosjonen ved anlegget medførte at organiske svovelforbindelser ble spredt over et stort område. Det ga sterke luktproblemer og påfølgende helseplager for lokalsamfunnet.

Den ulovlige behandlingen av avsvovlingsavfallet med påfølgende eksplosjon var alvorlig miljøkriminalitet. Dette har gitt seg utslag i straffenivået i saken. Vest Tank som foretak (nå Alexela Sløvåg AS) fikk to millioner kroner i forelegg. Daglig leder er i Høyesterett dømt til to års fengsel. Styreleder ble i Gulating lagmannsrett dømt til to år og fem måneder i fengsel, og en rådgiver ble i samme dom dømt til 90 dagers fengsel. Dommen mot styrelederen og rådgiveren er ikke rettskraftig.

I dommen fra Gulating lagmannsrett, som kom 8. mars 2013, fremkommer det at det å være styreleder for denne type virksomhet krever både kontroll og initiativ. Når det gjelder rådgiveren, påpekte lagmannsretten viktigheten av å skaffe seg tilstrekkelig oversikt.

Saken, som har vært etterforsket av ØKOKRIM i samarbeid med Hordaland politidistrikt, er banebrytende når det gjelder straff for miljøkriminalitet.

Forelegg på 6,5 millioner kroner til Uno-X Energi og Securitas

Etter et utslipp av cirka 121 000 liter marin diesel fra tankanlegget til Uno-X på Håvik i Karmøy kommune i Rogaland i 2011 ble det gitt forelegg til Uno-X Energi på 4 millioner kroner og til driftsoperatøren Securitas på 2,5 millioner kroner. I tillegg ble det gitt et mindre personlig forelegg til bestyreren på anlegget.

Den direkte årsaken til utslippet var at en dreneringsventil var blitt stående åpen etter drenering av vann fra en tank med en lagringskapasitet på 6 000 kubikkmeter. Det var to personer ansatt i Securitas som utførte selve dreneringen av vann fra oljetanken, og disse var under opplæring og uten tilsyn. Det ble etter utslippet avdekket en rekke mangler i bedriftens sikkerhetsrutiner. Sikkerheten ved anlegget var ikke prioritert i tilstrekkelig grad. Det var spesielt skjerpende at unnlatelsen skjedde ved en storulykkevirksomhet, som må forventes å ha en særlig oppmerksomhet rettet mot helse, miljø og sikkerhet.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt etterforsket saken på grunnlag av en anmeldelse fra Klif. Forelegget er høyt, og det er bemerkelsesverdig at det er utstedt forelegg både til eieren av tankanlegget, Uno-X Energi og kontraktøren Securitas.

Forelegg på 2,5 millioner kroner til Yara Porsgrunn

Yara Porsgrunn i Telemark hadde et ulovlig utslipp av 2080 tonn kalksalpeter til Frierfjorden i desember 2010. Saken ble anmeldt av Klif. For dette fikk bedriften et forelegg på 2,5 millioner kroner. Saken ble etterforsket og avgjort av Telemark politidistrikt. Politiet la vekt på at utslippet var stort og pågikk over lang tid uten å bli oppdaget, og at det kunne vært unngått med enkle tiltak. Det ble også lagt stor vekt på at Yara ble straffet både i 2009 og 2010 for blant annet manglende kartlegging av risikoforhold og tiltak for å redusere risikoforholdene ved virksomheten. Økonomien til virksomheten ble også vektlagt.

Forelegg på 400 000 kroner til Plantasjen

Logistikk. Plantasjen Logistikk AS på Kjeller i Akershus fikk i 2013 et forelegg på 400 000 kroner for å ha omsatt ulovlige produkter, blant annet leketøy, som kan gi helse- og miljøskader. De fikk i tillegg inndratt 500 000 kroner i fortjeneste. Saken ble etterforsket av Romerike politidistrikt etter anmeldelse fra Klif.

Bakgrunnen for anmeldelsen var tilsyn Klif gjennomførte hos Plantasjen Logistikk AS (daværende Thara Import AS) i 2010. Stikkprøvekontroll av noen produkter avdekket ulovlig innhold av bly, ftalater og verstingstoffet kortkjedete klorparafiner (SCCP) i tre av åtte produkter som ble testet. Blant disse var det to produkter som var beregnet på barn. Tilsynet viste at Plantasjen Logistikk ikke hadde dokumentasjon på at produktene de importerte fra Asia, overholdt de strenge kravene som stilles til innholdet av miljø- og helsefarlige stoffer. De hadde ikke kunnskap om gjeldende regelverk eller rutiner for kontroll av produktene. Importører skal kjenne godt til kravene som stilles for å beskytte oss forbrukere mot helse- og miljøskadelige stoffer.

Forelegg på 750 000 kroner til Hias

Hias (Hedemarken Interkommunale avløpssamband) fikk 750 000 kroner i forelegg for utslipp av 31 000 kubikkmeter urenset kloakk til Mjøsa i mars 2012.

Saken ble etterforsket og avgjort av Hedmark politidistrikt etter anmeldelse fra Fylkesmannen i Hedmark.

Kloakkutslippet førte til forurensning og tilførsel av uønskede næringssalter til Mjøsa. Innsjøen er en viktig drikkevannskilde for rundt 80 000 mennesker på Hedemarken samt vannkilde for et betydelig antall bedrifter. Mjøsa er også mye brukt til rekreasjon og fritidsaktiviteter. Det ble derfor vurdert å foreligge sterke allmennpreventive hensyn. Dette er gjenspeilet i størrelsen på forelegget.

Også i denne saken var manglende internkontroll grunnlag for forelegget. En rekke arbeidsrutiner og sikkerhetsbarrierer ved selskapets anlegg i Sandvikavegen sviktet, slik at utslippet ikke ble forhindret. Selskapets ansatte oppdaget ikke at det var feil i anlegget, og planer for rutinemessig vedlikehold var ikke fulgt opp.

Eksempler på henleggelser

Anmeldelse av DVS, Oleon og Øra for ulovlig lagring av farlig avfall

Klif anmeldte i november 2011 DVS Norge i Hordaland, Oleon i Sandefjord og Øra Næring i Fredrikstad for ulovlig lagring av farlig avfall. Bakgrunnen var at DVS ulovlig hadde mellomlagret farlig avfall hos Oleon og Øra Næring. Farlig avfall kan medføre betydelige helse- og miljøskader, og håndtering av slikt avfall krever derfor tillatelse fra Klif eller Fylkesmannen. Vestfold politidistrikt henla straffesaken mot DVS Norge og Oleon, mens Østfold politidistrikt henla saken mot Øra Næring. Klif mener saken dreier seg om alvorlig miljøkriminalitet, og har klaget på henleggelsen. Klagen er ikke avgjort, og Klif håper at klagen blir tatt til følge og saken etterforsket på nytt.

Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Klif er uenig i politiets vurdering av skyldspørsmålet og mener at den betydelige faren for forurensning ved håndtering av farlig avfall gjør at det må stilles særlig strenge krav til aktsomhet i slike saker. DVS, Oleon og Øra Næring var alle pliktige til å sørge for at virksomhetene ble drevet i tråd med forurensningsloven og innenfor rammen av tillatelsene som er gitt. Det er svært alvorlig at tre profesjonelle aktører ulovlig har lagret farlig avfall. Fordi DVS hadde faktisk kunnskap om at avfallet de mottok og sendte videre, var farlig avfall, vurderer Klif overtredelsene i denne saken som forsettlige.

Anmeldelse av Trondheim kommune for utslipp av HKFK-gass fra Leangen skøytebane

Trondheim kommune ble anmeldt av Klif i juli 2011 for ulovlig utslipp av den klima- og ozonreduserende gassen HKFK fra kjøleanlegget på Leangen skøytebane. Saken gjaldt utlekking av til sammen 5,3 tonn HKFK-gass fra kjøleanlegget fra 2008 til 2011. Dette er et eksempel på en sak hvor utslippet og virkningene av det ikke er synlige. Dette har imidlertid ikke betydning for sakens alvorlighet. HKFK er en sterk klimagass, og et utslipp på 5,3 tonn HKFK-gass tilsvarer utslippene fra 4 000 biler på ett år.

Sør-Trøndelag politidistrikt henla saken ut fra bevisets stilling. Henleggelsen ble påklaget av Klif, men Trøndelag statsadvokatembeter opprettholdt politiets beslutning om å henlegge saken.

Klif anser det som beklagelig at denne saken ble henlagt, siden det dreide seg om et stort, ulovlig utslipp av en kraftig klimagass, og siden det etter Klifs vurdering lå uaktsomhet bak utslippet.

Til ettertanke nevnes det at samme dag som statsadvokatens henleggelse av saken mot Trondheim kommune ble omtalt i media, var det også presseomtale av et forelegg på 1 million kroner til Oslo kommune for utslipp av klor til Akerselva. Begge sakene er alvorlige forurensningssaker. Forskjellen var kanskje at konsekvensene av utslippet i Akerselva var veldig synlige, da det førte til at all fisk i elva døde.

Anmeldelse av kjemikalieprodusenten og importøren Krefting AS

Krefting AS er en kjemikalieprodusent og importør i Bærum. Bedriften har blitt kontrollert av Klif sju ganger de ti siste årene. Hver gang har det blitt avdekket brudd på kjemikalieregelverket. Krefting AS har solgt store mengder kjemikalier til vanlige forbrukere og profesjonelle uten å ha forsvarlige kontroll­rutiner. Det kan i verste fall føre til alvorlige ulykker og uopprettelige helseskader. Klif mener at det er sterkt klanderverdig at bedriften ikke har tatt tilstrekkelig ansvar for å forebygge helse- og miljøskader.

I 2009 anmeldte Klif bedriften til politiet. Saken ble dessverre henlagt av Asker og Bærum politidistrikt av kapasitetshensyn. Dette er et eksempel på et alvorlig brudd på produktregelverket som ikke fikk strafferettslige konsekvenser fordi politiet ikke hadde tid eller kanskje ikke hadde kompetanse til å ta saken. Henleggelsen var et svært uheldig signal, både til bedriften om viktigheten av å overholde kravene i produktregelverket og til forbrukere og andre bedrifter som driver lovlydig og forsvarlig.

Etter igjen å ha avdekket ulovlige forhold ved bedriften valgte Klif i januar i år å anmelde Krefting på nytt. Denne gangen gikk det ut en pressemelding om anmeldelsen samtidig som den ble sendt. Dette ble gjort for å øke fokus på sakens viktighet og for å se om dette kunne bidra til at politiet prioriterer saken. Det gjenstår å se.

Sammenslåing av KLIF og DN

Regjeringen bestemte høsten 2012 at Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) skal slås sammen til én etat. Det nye direktoratet skal hete Miljødirektoratet, og sammenslåingen skal skje 1. juli i år.

Med denne sammenslåingen skal vi ifølge Miljøverndepartementet få en mer slagkraftig gjennomføring av miljøpolitikken. De ulike miljøproblemene er tett sammenvevd, og arbeidet med blant annet klima, luft og vann må ses i sammenheng. Målet er en bedre, mer helhetlig og effektiv miljøforvaltning. Klif har i dag ansvar for blant annet klima og regulering av utslipp fra industri, miljø­gifter og avfall. DN har ansvar for naturmangfoldet av planter, dyr og landskap.

Mange av disse ansvarsområdene henger tett sammen. Arbeidet med forurensning er i stor grad begrunnet i å beskytte naturen og naturmangfoldet. Det som skjer på klimaområdet, er avgjørende for naturens tilstand. Sammenslåingen av DN og Klif skal derfor bidra til at miljøutfordringene håndteres på en mer helhetlig og effektiv måte.

Miljøverndepartementet er fornøyd med arbeidet i de to direktoratene, men behovet for samordning har vært økende. Miljødirektoratet vil bli en tydeligere og mer synlig autoritet i en tid med stadig mer komplekse miljøutfordringer. Det nye direktoratet skal gi større gjennomslagskraft for miljøsakene, både gjennom felles ledelse og bedre samordning.

Miljødirektoratet skal ha avdelinger både i Trondheim og Oslo, og bemanningen begge steder vil tilsvare det antall medarbeidere som Klif og DN har i dag. Miljødirektoratets overordnede ledelse blir lokalisert i Trondheim.

Det finnes tunge fagmiljøer i de to byene som ikke må brytes opp. Flytting av ett av direktoratene ville svekket kompetansen på ett av feltene i mange år fremover. De presserende miljøutfordringene vi står overfor, tilsier derfor at de tunge fagmiljøene i Trondheim og Oslo skal videreføres.