Tekst: politiadvokat Amund Sand, Nordhordland lennsmannsdistrikt  //  amund.sand@politiet.no

Onsdag 8. februar 2012 kom det inn en melding til politiets operasjonssentral i Nord-Trøndelag om en arbeidsulykke på industriområdet på Verdal. Meldingen gikk ut på at tre personer hadde falt ned fra stor høyde i forbindelse med arbeid på området til Kværner Verdal AS. Politiet dro ut til åstedet, hvor brannvesen og ambulanse allerede var til stede. De aktuelle personene var hardt skadet, men i live. De ble alle sendt med helikopter til St. Olavs hospital i Trondheim for behandling. Arbeidstilsynet kom også til stedet og foretok, sammen med politiet, undersøkelser av åstedet og avhør av aktuelle vitner. Åstedet ble meget grundig dokumentert med fotografier, og bedriften utleverte aktuell dokumentasjon.

Åstedet

Kværner Verdal AS’ virksomhet er et mekanisk verksted/verft, som i hovedsak produserer installasjoner til bruk i oljevirksomhet offshore. De senere år har bedriften også produsert komponenter til vindkraftanlegg, og den aktuelle ulykken skjedde i forbindelse med produksjon av slike komponenter. Installasjonene som bedriften produserer, har store dimensjoner, og produksjonen foregår på et stort industriområde. Arbeidet med installasjonene medfører mange løft av både personer og materiell, og mye av arbeidet foregår høyt over bakkenivå.

Bedriften kjøper tjenester fra andre firma, og produksjonen er regelmessig organisert i prosjekter. I disse prosjektene kan det være en rekke ulike firma inne i bildet, men arbeidet ledes og koordineres av Kværner Verdal AS.

Kran Kran Kran
Det var relativt enkelt for politiet å påvise hendelsesforløpet i saken. Fotoet til høyre viser knekkpunktet på jibben. Jacket nr. 2, kranbommen og jibben (rød) ligger knekt over toppen på jacketen. Arbeidet foregikk på motsatt side av der kranen står, altså utenfor siktsonen til kranfører.

Nærmere om hendelsen

Ulykken skjedde i forbindelse med inspeksjon av malearbeid på en såkalt vindmøllejacket. Disse jacketene er understell til vindmøller som står plassert i sjøen. Bedriften hadde produsert flere slike jacketer, og de ferdige produktene var plassert på en lekter i havna på industriområdet. Fra dekket på lekteren og opp til toppen av den aktuelle jacketen var det cirka 50 meter.

Under inspeksjonen ble tre personer heist opp med kran i en personkorg. Kranføreren befant seg på bakkenivå og førte personkorga rundt jacketene etter anvisning fra en signalmann som var om bord i korga. De to øvrige personene i korga var en representant for kjøperen og en representant for firmaet som hadde utført malearbeidet. Både kranføreren og signalmannen var leid inn fra andre firma.

Slik krana var plassert, måtte den ytterste delen av krana (jibben) senkes ned mot toppen av jacketen for at personene i korga skulle komme i posisjon til å inspisere baksiden av jacketen. Denne delen av arbeidsoperasjonen var risikofylt fordi jibben kunne komme i kontakt med toppen av jacketen. Da korga ble senket ned på baksiden, hadde ikke signalmannen lenger oversikt over avstanden mellom jibben og toppen av krana. Kranføreren kunne for sin del heller ikke lett bedømme denne avstanden, siden han var plassert for langt unna. Altså var det ingen som overvåket dette kritiske elementet ved løftet. Jibben kom i kontakt med toppen av jacketen, med den følge at jibben knakk. Dette førte igjen til at wiren som holdt korga røk, og korga falt cirka 45 meter ned på dekket til en lekter. Fallet ble sannsynligvis noe bremset av kontakt mellom jacketen og korga på vei ned. Personene om bord ble hardt skadet, med omfattende bruddskader og andre skader av alvorlig karakter. Tatt i betraktning høyden på fallet må det kunne sies å være tilfeldigheter som gjorde at ulykken ikke fikk en fatal utgang for de tre personene om bord i korga.

Etterforskingen

Politiet gjorde et grundig arbeid på åstedet, og i ukene som fulgte, ble det foretatt mange avhør og innhentet relevant dokumentasjon. Under etterforskingen var det også jevnlig kontakt med Arbeidstilsynet, blant annet med hensyn til hvilke omstendigheter som særlig måtte belyses. Da saken var ferdig etterforsket, ble den sendt Arbeidstilsynet for en uttalelse med hensyn til mulige brudd på arbeidsmiljølovgivningen. Påtaleansvarlig jurist har vært involvert i etterforskingen fra starten av.

Politiet hadde under etterforskingen en konstruktiv og god dialog med bedriften. Bedriften fremstod som meget seriøs i sitt sikkerhetsarbeid og hadde rutinemessig iverksatt egne undersøkelser for å finne årsaken til ulykken. Bedriften tok selv initiativ til et møte med politiet der rapporten fra disse undersøkelsene ble presentert. Det kan nevnes at rapportens konklusjoner på mange måter sammenfaller med konklusjonene som er grunnlag for forelegget.

I denne saken var det relativt enkelt å avklare hendelsesforløpet og å påvise de aktuelle bruddene på arbeidsmiljølovgivningen. Utfordringen var derimot å plassere det strafferettslige ansvaret. Som nevnt var mange firma involvert i arbeidsoperasjonen, og det var slik sett flere mulige ansvarssubjekter. Det ble konkludert med at Kværner Verdal AS var leder av virksomheten og det sentrale ansvarssubjektet. Det ble vurdert å rette ansvar også mot personer og andre foretak, men vi kom til at det ikke var grunnlag for det.

Saken var ferdig etterforsket medio juli 2012, cirka fem måneder etter at ulykken fant sted. Forelegg mot Kværner Verdal AS ble utstedt etter ordre fra Trøndelag Statsadvokatembeter 7. august 2012. Forelegget ble meddelt bedriften samme dag og vedtatt allerede 9. august 2012. Bedriften ga i en pressemelding uttrykk for at vedtagelsen ikke innebar noen erkjennelse av straffeskyld, men at man ønsket å legge saken bak seg og se fremover.

Forelegget

Siktelsen gjelder brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Konkret viser siktelsen til bestemmelsene om gjennomføring av løfteoperasjoner i forskrift om bruk av arbeidsutstyr og internkontrollforskriftens bestemmelser om kartlegging av farer, risikovurdering med mer.

Den straffbare handlingen er beskrevet som en unnlatelse av å foreta en tilstrekkelig risikovurdering i forbindelse med utførelse av inspeksjonen, og at man som følge av dette ikke hadde fanget opp aktuelle risikoforhold rundt personløftet. Et av de aktuelle risikoforholdene var muligheten for kontakt mellom jibben og jacketen på grunn av for dårlig oversikt under løfteoperasjonen. Bedriften bebreides med andre ord for mangelfull risikovurdering ved denne konkrete løfteoperasjonen. Det kan nevnes at bedriften hadde gode sikkerhetsrutiner for løfteoperasjoner generelt.

Hadde risikoen blitt vurdert konkret for det aktuelle løftet, ville et mulig tiltak for å avverge denne risikoen være å bruke enda en signalmann som hadde hatt full oversikt over avstanden mellom jibb og jacket.

Forelegget ble satt til 900 000 kroner. Ved fastsettelsen ble det sett hen til straffeutmålingen i Rt. 2012 s. 770. Det finnes for øvrig ikke mye kildemateriale å støtte seg til, men vi mener forelegget er på rimelig rett nivå med hensyn til de konkrete omstendighetene i saken.

Til slutt kan det nevnes at erstatning til de skadelidte ikke var noe tema under etterforskingen og iretteføringen. Vi har imidlertid forstått det slik at de skadelidte har fremmet slike krav i ettertid.