Tekst: Politiførstebetjent Stina I. Gravningen Sjo, Oslo politidistrikt  //  stina.sjo@politiet.no

Vifta hadde termostat med en sikkerhetsbryter. De så at sikkerhetsbryteren var av, og at termostaten var feilstilt. Sikkerhetsbryteren ble satt på og termostaten justert. For å sjekke om det blåste luft ut eller inn stakk den ene personen hånda opp mot vifta. Han sto i trappa da hånda hans ble sugd inn i vifta. Vedkommende fikk skadet flere fingre.

Det viste seg at vifta manglet beskyttelsesgitter. Grunnen var at det mange år tidligere var blitt begått hærverk, og da det ble foretatt reparasjoner, ble det ikke satt på gitter igjen.

Gjennom etterforskningen viste det seg at den skadde hadde sikkerhetskort, noe som kreves for å få lov til å gå inn på trafostasjoner for å koble og utføre annet arbeid.

Forholdet er ikke regulert i forskrift, men Arbeidstilsynet benytter i slike tilfeller retningslinjer i en norsk standard, i dette tilfellet NS-EN ISO 13857:2008 om «Maskinsikkerhet – Sikre avstander til faresoner for de øvrige og nedre kroppsdeler». I standardens punkt 4.2 angis en sikringshøyde på 2,7 meter. Dersom denne høyden ikke oppnås, skal det installeres sikringsanordninger. I dette tilfelle var høyden under 2,7 meter. Det er utvilsomt slik at det skulle vært sikkerhetsgitter på denne viften.

Ansvarlig for at beskyttelsesgitter skal være på plass, er Kollektivtransportproduksjon AS, som drifter anlegget. Foretaket fikk et forelegg på 100 000 kroner.