rovdyr_reinFor mange rein på beitene i Finnmark gir mange små og svake dyr som lett blir tatt av rovdyr.

– Arbeidet vårt bekrefter at tapet av rein til rovdyr i Finnmark i stor grad består av dyr som det er grunn til å tro ellers ville dødd av sult, sier Torkild Tveraa, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforsking (NINA).

Fortsatt lav produktivitet. Tveraa mener at det er få friske dyr som blir rovdyrmat i Finnmark per i dag og at rovdyrene derfor har liten betydning for produktiviteten i reindriften.

Inntil reintallet går betydelig ned og slaktevektene tilsvarende opp, vil det trolig være rikelig tilgang på avmagrede og svake dyr for rovdyr i regionen.

På grunn av høyt reintall, forventer forskerne at produktiviteten vil være lav og tapene store også i årene som kommer.

 

Ikke bærekraftig

Hvis rovdyr primært tar dyr som er svekket av sult eller andre forhold og som er forventet å dø uansett, er dette i litteraturen referert til som kompensatorisk tap. Dagens kunnskap tilsier at store rovdyrskadeerstatninger som er knyttet til slike kompensatorisk tap vil virke mot målsetningen om en økologisk bærekraftig reindrift, mener forskerne. Mulige endringer i erstatningsreglene har nylig vært på høring og er nå til behandling
i Miljøverndepartementet.

 

Kamp om maten

Flere rein i forhold til plass over de siste ti årene har resultert i større konkurranse om matressursene. Dette har igjen ført til at reinen går ned i vekt gjennom vinteren, og et påfølgende økt behov for å gjenvinne krop­psreservene gjennom sommeren. Dette medfører at flere av simlene prioriterer å legge på seg, framfor å få kalver, spesielt i år med sein sommer og lav planteproduktivitet. – Få kalver og store erstatningssøknader er særlig gjeldene i år med sein sommer, lang vinter og dermed lav planteproduktivitet, sier Tveraa.

Forskerne ser også at antallet rein som blir dokumentert eller antatt drept av ørn, jerv og gaupe går opp etter år hvor reinen veier lite.