Tekst av kst statsadvokat Birgitte Budal Løvlund, Rogaland Politidistrikt. Foto av Politiet, de viser utslippet og vannrenseanlegget.

 

Utslippet

Utslipp av lutVed vannrenseanlegget ble det blandet lut i vannet for å heve PH-verdien til ønsket nivå. Luten ble oppbevart i to seriekoblete tanker à 9,1 kubikkmeter som sto i et kjemikalierom bygget i betong i anleggets underetasje. Hver tank hadde en avstengningsventil. 75 cm over betonggulvet var det montert metallrister til å gå på, slik at det laget en spilltank på om lag 8 kubikkmeter egnet for å fange opp søl og eventuelle lekkasjer. Spilltanken var behandlet med epoxy-maling, som skulle gjøre den helt tett og i stand til å tåle kjemikalier.

Utslippsdagen ble påfylling av lut gjennomført ved at en slange ble ført gjennom en luke i ytterveggen og inn i kjemikalierommet. Driftsoperatør la slangen i åpningen på toppen av den ene tanken. Ved tidligere påfyllinger hadde slangen blitt festet ved å klemme denne mellom åpningen og en tilhørende luke, hvorpå man festet luken med to gjennomgangsmuttere slik at slangen ble klemt fast. Denne dagen festet ikke driftsoperatør mer enn den ene mutteren, slik at slangen kun ble holdt i ro av at luken lå oppå slangen ved påfylling. Det skulle fylles 9 kubikkmeter lut. Mens påfylling skjedde kunne ingen oppholde seg i kjemikalierommet. To og en halv time senere, under sjekk av status på systemene ved anlegget, oppdaget driftsoperatør at lutnivået var for lavt, og så ved befaring at det lå mye lut i spilltanken. Det ble imidlertid antatt at videre lekkasje ikke var mulig. Driftsoperatør kontaktet overordnet, og deretter ansvarlig for slamtømming i kommunen. Slambilsjåfør kom og sugde opp omlag 4 kubikkmeter lut fra spilltanken, og tømte deretter luten direkte i sjøen.

 

Etterforskningen

  1. Utslippet skyldtes at slangen fra slambilen hadde falt ut av tanken og dermed pumpet luten rett i spilltanken. Spilltanken var ikke tett, idet det i forbindelse med utskifting av lutpumpe flere år tidligere var blitt boret flere hull i tanken og ført rør/gummislanger gjennom hullene uten at hullene var blitt tettet på noen måte. Luten kunne dermed renne fra spilltanken og gjennom veggen til naborommet og fra rennen i naborommet til et rør som førte ut i en bekk og derfra ut i Vatnaelven.
  2. Det var opprinnelig laget en lukket løsning for påfylling av lut, der tankbilen koplet seg til et fast rørsystem for å pumpe inn luten. Idet tankbilen et år tidligere ikke hadde med seg riktig kobling, hadde man benyttet en alternativ løsning frem til utslippsdato. Det at driftsoperatør ikke hadde festet luken med to gjennomgangsmuttere utslippsdagen skyldtes forglemmelse forklart med hektisk aktivitet på anlegget.
  3. Stord kommune hadde ikke etablert rutiner for hvordan kjemikaliene som ble benyttet ved anlegget skulle håndteres, herunder påfylling av lut. Det var heller ikke fra kommunens side etablert sikkerhets- og oppfølgingsrutiner for å forhindre utslipp fra anlegget, eksempelvis var gjennomhullingen av spilltanken skjedd flere år tidligere uten at dette var fanget opp eller at man hadde rutiner for å forhindre at så skjedde. Ansatte ved anlegget hadde heller ikke fått noen form for opplæring eller bevisstgjøring fra arbeidsgiver i forhold til de kjemikaliene som ble benyttet ved vannrenseanlegget.
  4. Det var også mangler ved håndteringen av den luten kommunens slambilsjåfør pumpet opp fra spilltanken på anlegget. Denne luten ble tømt direkte i sjøen, til tross for at lut regnes som farlig avfall etter avfallsforskriften, jf. den europeiske avfallslisten, og tømmingen som sådan representerte et brudd på forurensingsloven § 79 1. ledd bokstav a.
  5. Firma «Rådgivende biologer» foretok på oppdrag fra Stord kommune undersøkelse av fiskedød i Vatnaelva i ådlandsvassdraget og konkluderte med at uslippet førte til total dødelighet på fisken som sto nedstrøms i Vatnaelva, noe som blant annet medførte at to og en halv årsklasse laks gikk tapt, noe som igjen ville medføre redusert innsig av stedegen laks til vassdraget i årene 2010–2013. For sjøaure var skadevirkningene noe mindre, men også noe vanskeligere å estimere. Dette hadde store konsekvenser for det lokale fiskelaget som blant annet drev med salg av fiskekort.

 

Påtalemessige vurderingerVannrenseanlegget

Stord kommune ble ilagt forelegg på 800 000 kroner. Forholdet ble ansett å være i kjerneområdet for foretaksstraff og hensynet til allmennprevensjonen står sterkt. Utslippet skjedde som en følge av systemsvikt fra kommunens side. Konsekvensene av utslippet var meget store med total fiskedød nedenfor utslippsstedet og dermed risiko for forskyvning av det biologiske mangfoldet i Vatnaelven. Det er et sterkt fokus på bevaring av laksevassdragene i Norge, og betydelige ressurser er lagt ned i dette arbeidet. Som forurensingsmyndighet hadde kommunen et særlig ansvar for sikring av naturressursene. Kommunens uaktsomhet ble vurdert som graverende, og viste seg på flere områder.

Anlegget innendørsProfittbasert forurensing er straffskjerpende. Når en kommune er forurenser vil profitt sjelden være det direkte motivet. En stor bøtestraff vil også kunne ramme kommunens ofte stramme budsjetter og gå utover velferdsgoder. Imidlertid vil strenge reaksjoner mot kommuner ha allmennpreventiv effekt, og fremme bevisstheten og dermed rammebetingelsene for å hindre ulovlig forurensing fra kommunens side. Når skaden er skjedd er det for sent og får som i dette tilfellet store og negative konsekvenser.

Kommunens anstrengte økonomi ble tatt med i vurdering, men under henvisning til Rt. 1989 733 i begrenset betydning. Forholdet hadde også klare fellestrekk med Teknothermdommen Rt. 2007 1 684. Videre ble det tatt hensyn til tidsbruk under etterforskning og den tilståelsesrabatt som skal følge av et forelegg, jf. Riksadvokatens rundskriv nr. 3/2007.

Driftsoperatør på anlegget ble ilagt og vedtok forelegg på 15 000 kroner for overtredelse av forurensingsloven. Hans uaktsomhet ble funnet for markert til straffefrihet. Det ble blant annet vist til Rt. 2002 1 368.

Slambilsjåføren ble, sammen med kommunen, anmeldt for sin håndtering av den luten som ble pumpet opp i slambilen. Lut er definert som farlig avfall etter avfallsforskriften jf. den Europeiske avfallslisten, og skal håndteres etter reglene om spesialavfall etter forurensingsloven. Det er forurensingsmyndigheten – i dette tilfellet kommunen selv – som plikter å motta og håndtere farlig avfall. Kommunen ble også siktet for denne overtredelsen, men saken for begge parter ble henlagt av statsadvokaten under henvisning til manglende påtalebegjæring etter forurensingsloven § 79 3.ledd idet det ikke fremgikk bevis for at den ulovlige håndteringen av avfallet hadde medført annet enn ubetydelig skade.