Av Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet:Politiet må prioritere miljøkriminalitet

I 2007 sørget kontrollørene til Klima- og forurensningsdirektoratet for at salget av et leketøy – Bindeez-perler – ble stoppet. Perlene inneholdt et stoff som ligner det narkotiske stoffet GHB. Vi ble klar over dette da vi fikk meldinger om at flere barn hadde fått i seg stoffet ved å spise perlene. Vi krevde umiddelbart perlene trukket fra markedet, og vi anmeldte importøren. Dessverre har politiet ikke prioritert denne saken. Nå er den foreldet og henlagt. Det er vi svært lite fornøyd med.

Vi i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har et stort ansvarsområde – vi skal kontrollere alt fra utslipp fra oljeplattformer til leketøy. Det er heldigvis ikke så ofte at sakene vi arbeider med medfører akutt helsefare. Men her var det snakk om personskade – og attpåtil på grunn av et produkt som var rettet mot barn. De ulovlige og farlige perlene førte til at små barn falt i koma og endte på sykehus.

Våre kontrollører er mye ute i felt for å sjekke at miljøkrav følges. Vi finner mange mindre, men dessverre også en del mer alvorlige brudd på regelverket. Alle ansvarlige aktører plikter å forholde seg til og etterleve regelverket. Når vi avdekker brudd på regelverket legger vi press på de ansvarlige for å få dem til å rette avvikene. Her benytter vi ulike virkemidler for å sikre etterlevelse av regelverket, blant annet tvangsmulkt. De mest alvorlige brudd på regelverket anmelder vi til politiet.

Vi har stort sett god erfaring med politiets oppfølgning av våre anmeldelser av brudd på forurensningsloven. Imidlertid har vi opplevd at anmeldelser av brudd på kjemikalie- og produktregelverket ikke har blitt prioritert og fulgt opp rundt om i politidistriktene. Dette bekymrer oss. Saken vedrørende Bindeez-perlene er en av de mest alvorlige miljøkrimsakene Klif har arbeidet med på mange år, og vi er avhengig av at politiet gjør sin del av jobben dersom vi skal unngå ulovlige varer i hyllene. Straffeforfølgelse er viktig av allmennpreventive grunner – importører og forhandlere må få et klart signal om at så alvorlige brudd på miljøregelverk møtes med straff.

Vi er svært skuffet over at denne alvorlige miljøkrimsaken ikke har blitt prioritert og fulgt opp av politiet, og vi forfølger derfor saken videre overfor politimyndighetene. Vi har informert Riksadvokaten, og vi er kjent med at de har bedt Oslo statsadvokatembete om å undersøke politiets håndtering av denne saken nærmere. Vi vil fortsette dialogen med politi- og påtalemyndigheten for å sikre et godt samarbeid og at slike alvorlige saker blir fulgt opp i fremtiden.