Medio november 2013 var Politidirektoratets rapport Evaluering av miljøkoordinatorrollen ferdig. Rapporten er ennå ikke offentlig, men formålet var å evaluere miljøkoordinatorrollen for å fremskaffe et beslutningsgrunnlag vedrørende fremtidige roller og oppgaver innen fagområdet. Rapporten diskuterer også fordeler og ulemper ved miljøkoordinatorrollen.

I dette nummeret av Miljøkrim kan en lese om Østfold politidistrikts grep for å bedre arbeidet med bekjempelse av miljøkriminalitet. Også Vestfold politidistrikt er i gang med et slikt arbeid. Dette er viktig, og det viser hvor lite som skal til før bekjempelsen av miljøkriminalitet blir mye bedre!

Miljøkrim har tidligere hatt flere artikler om miljøkoordinatorrollen, og det er fortsatt mitt hovedinntrykk at de fleste politidistrikter ikke har en fungerende koordinatorordning. Dette kommer særlig til uttrykk ved at koordinatorens stillingsandel er lav i forhold til oppgavene som ble foreslått i PODs miljørundskriv. Resultatet er at koordinatoren «spises opp» av annen tjeneste. Vi får også stadig meldinger om koordinatorer som slutter i stillingen eller settes til arbeid som gjør det vanskelig å utføre koordinatoroppgavene. Det har også vært vanskelig å besette stillingene. Dette har formodentlig en side til: Miljøkriminalitet har ikke vært tema i Politidirektoratets styringsdialog med politidistriktene, og kun et fåtall distrikter har lokale måltall og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Resultatet er få saker, mange henleggelser og en generelt meget begrenset og tilfeldig bekjempelse av kriminalitet rettet mot fellesverdier som natur, kulturminner mv.

Den svake innsatsen står ikke i forhold til miljøkriminalitetens plass og prioritet i Riksadvokatens årlige prioriteringsrundskriv. I Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2014 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2014 punkt V er miljøkriminalitet viet stor plass. Her fremkommer det at arbeidet med miljøkriminalitet skal videreføres. Dette rundskrivet er nærmere omtalt på s. 13 i dette nummeret av Miljøkrim.

Jeg mener den svake innsatsen heller ikke er i samsvar med Politidirektoratets omverdensanalyse, kapittel 4, Politidirektoratet 2012/10 og ØKOKRIMs trusselvurdering 2013–2014 s. 30 flg. Fra ulike hold, særlig internasjonale fora som eksempelvis Eurojust-møtet Towards an Enhanced Coordination of Environmental Crime Prosecutions across the EU: the Role of Eurojust (Haag, 27.–28. november 2013), trekkes det frem at grensekryssende organisert kriminalitet i økende grad omfatter miljøkriminalitet som ulovlig handel med truede arter, avfallseksport mv. Miljølovgivningen er også blitt vesentlig skjerpet de senere år.

Det er derfor svært gledelig at Politidirektoratet i sitt Disponeringsskriv for politi- og lensmannsetaten 2014 pkt. 3.1.2.4 nå skriver: «Politidirektoratet har evaluert miljøkoordinatorrollen og avdekket behov for at politidistriktene styrker denne rollen. Politidirektoratet vil sette i gang et arbeid for å gi tydeligere føringer om organisering og stillingsandel. I tillegg vil Politidirektoratet utvikle egnede resultatmål for miljøkriminalitet.»

Nå venter vi i spenning på hvordan Politidirektoratet vil arbeide videre med rapporten Evaluering av miljøkoordinatorrollen. Jeg håper og tror de vil komme i gang med dette arbeidet i nærmeste fremtid.

Hans Tore Høviskeland