Hans Tore HøviskelandI mai 2007 eksploderte to tanker på anlegget til Vest Tank AS i Gulen i Sogn og Fjordane. Eksplosjonen medførte omfattende materielle skader og stor fare for personer som befant seg i nærheten. Mange mennesker fikk også helseplager i etterkant. Etterforskningen og iretteføringen av saken ble omfattende og kostnadskrevende. Hele Vest Tank-saken er antakelig den mest omfattende og alvorligste miljøkriminalitetssak som har blitt behandlet av norske domstoler.

I januar 2012 ble mannen som var daglig leder da tankene eksploderte dømt til to års ubetinget fengsel av Høyesterett. I mars i år ble vedkommende som var styreleder da ulykken inntraff, dømt til to år og fem måneders ubetinget fengsel i Gulating lagmannsrett og rådgiveren ble dømt til 90 dagers ubetinget fengsel. Foretaket vedtok tidlig i saken en bot på to millioner kroner.

Høsten 2012 startet den tidligere daglige lederen soningen av den to år lange fengselsstraffen. Etter å ha sonet cirka fire måneder søkte han Kriminalomsorgen region Vest om fremskutt frigang. Det følger av straffegjennomføringsloven § 20 at kriminalomsorgen kan gi innsatte tillatelse til å delta i arbeid, opplæring, program eller andre tiltak utenfor fengsel dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det, og det ikke er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen av straffen. Frigang kan blant annet innvilges til arbeid.

Den tidligere daglige lederen søkte om å få arbeide som prosjektleder ved en bedrift i nærheten av sin bopel. Kriminalomsorgen kom til at fremskutt frigang kunne innvilges. Frigangen skulle gjennomføres på dagtid. Deretter ble det inngått avtale med arbeidsgiveren.

Arbeidsgiveren som Kriminalomsorgen region Vest inngikk avtalen med var derimot vedkommende som var styreleder i Vest Tank AS den gang tankene eksploderte. Han var tiltalt for mange av de samme forholdene som daglig leder var dømt for i Høyesterett. Det var altså denne arbeidsgiveren som tidligere daglig leder nå skulle jobbe for og som skulle påse at han fulgte vilkårene for fremskutt frigang. Arbeidsgiveren ble i mars i år dømt i Gulating lagmannsrett til to år og fem måneders fengsel for flere av de samme forholdene som den tidligere daglige lederen også ble dømt for.

Nå endte saken til slutt med at daglig leder fikk omgjort vedtaket om frigang fordi han brøt vilkårene. Det skjedde kort tid etter at han hadde startet frigangen. Han møtte nemlig opp som tilhører under hovedforhandlingen ved Gulating lagmannsrett mot den tidligere styreformannen i Vest Tank AS, altså samme person som nå var arbeidsgiver for ham. Han hadde kun tillatelse til å møte ved bedriften, men vedkommende som skulle påse at han fulgte opp frigangen i henhold til regelverket satt selv på tiltalebenken i Vest Tank-saken, en sak som ble behandlet i retten i over seks uker.

Det gir et svært uheldig signal når Kriminalomsorgen glipper ved å innvilge en slik avtale, ikke minst allmennpreventivt. Kriminalomsorgen kunne på en enkel måte ha oppdaget forholdet mellom de to dømte i Vest Tank-saken. Det er viktig at denne kjeden i straffesystemet gjør jobben sin, noe de ikke kan sies å ha gjort
i dette tilfelle.

Signaturen til Hans Tore Høviskeland