Av ansvarlig redaktør Hans Tore Høviskeland

 

Kommunene må anmelde flere ulovlige inngrep i strandsonen!

Nylig deltok jeg på en konferanse om ulovlig bygging i strandsonen som Fjell kommune i Hordaland arrangerte. Etter å ha hørt flere kommuner fortelle hvordan de for-holdt seg, var mitt inntrykk at kommunene lar være å anmelde nærmest all ulovlig bygging og andre former for terrenginngrep.

Det er ikke ønskelig at forvaltningen anmelder alle lovbrudd, men i dag er terskelen for å anmelde for høy. Det er uholdbart hvis følgen blir at politiet ikke etterforsker alvorlig miljøkriminalitet.

En kommune skal ikke kunne fastsette at enkeltpersoner eller foretak skal fritas for straff. Det er nettopp det som kan bli konsekvensen av dagens anmeldelsespraksis. I artikkelen Tosporet system i ny plan- og bygningslov i denne utgaven av Miljøkrim, fremgår en del eksempler på alvorlige overtredelser av plan- og bygningsloven som Økokrim mener bør anmeldes.

Om en 16 åring foretar tagging på et av kommunens hus, mener de fleste kommunepolitikere at forholdet skal anmeldes og at ungdommen skal straffes strengt. Hvis derimot en hytteeier sammen med en entreprenør sprenger ut et større område i strandsonen, skal de altså ikke anmeldes! Dette ser ut til å være tilfelle nærmest uansett hvor omfattende inngrepet er. Hensynet til miljøverdiene og likhet for loven blir satt til side. At kommunene ikke vil inngi anmeldelse skyldes flere forhold, men ofte begrunnes det med at det er synd på utbyggeren og entreprenøren som har brukt mye tid og penger på et tiltak som jo «ser bra ut». Det blir i slike tilfeller lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Med en slik praksis ser hytteeiere og andre at det virkelig kan lønne seg å bygge ulovlig eller gjøre store ulovlige inngrep i strandsonen. Jeg frykter at hvis graverende overtredelser ikke anmeldes, vil en ikke kunne klare å stanse utviklingen av ulovlige tiltak langs hele Norges kystlinje.

Det er bekymringsfullt når kommuner ikke anmelder selv de mest graverende overtredelser av plan- og bygningsloven. Ofte er det ellers lovlydige borgere som begår ulovlige inngrep i strandsonen. Allmenn-preventivt er det derfor viktig at de alvorlige brudd anmeldelse.

I denne utgaven av Miljøkrim sier miljøvernminister Erik Solheim bl.a. om ulovlig bygging i strandsonen: «Jeg tror i hvert fall at politiet gis mulighet til å ha ressurser til å kunne takle de store alvorlige sakene. Det er denne type saker, dersom de behandles skikkelig, som bidrar mest til å spre en god holdning i befolkningen når man ser at lovbryterne blir tatt.»

På dette området synes det heller ikke å være likhet for loven. Anmeldelsespraksis varierer fra kommune til kommune. Dette blir for tilfeldig. En kan risikere at et ulovlig inngrep i en kommune ikke anmeldes, mens nabokommunen anmelder et tilsvarende inngrep. I tillegg til at vernet av strandsonen svekkes, kan en slik praksis også åpne for korrupsjon.

En mer ensartet kommunal anmeldelsespraksis kunne vært oppnådd med enkle midler. En mulighet kan være at Kommunal- og regionaldepartementet utarbeider en anmeldelsesinstruks slik at kommunene har noe forpliktende å forholde seg til. Økokrim gir gjerne bistand ved utarbeidelsen. En instruks vil også gjøre det lettere for Fylkesmennene å ta stilling til om de på egenhånd skal anmelde et ulovlig tiltak.

Slike instrukser finnes innenfor flere andre miljøområder, som for eksempel kulturminne og fiskeri. Innenfor økonomisk kriminalitet finnes slik instruks blant annet for overtredelser av skattelovgivningen. Hvorfor skulle det ikke være mulig å gjøre det samme i tilknytning til alvorlige overtredelser av plan- og bygningsloven?

Overtredelse av plan- og bygningsloven er undergitt offentlig påtale. Det innebærer at politiet ikke er avhengig av anmeldelse fra kommunen. Det kan imidlertid ikke forventes at politiet vil forfølge saker som kommunen i egenskap av fornærmet ikke ser seg brydd med å inngi anmeldelser. Hvis politiet skal prioritere etterforskning og straffeforfølgelse av «strandsonesyndere», er det avhengig av kommunalt initiativ og godt samarbeid under hele straffesaksbehandlingen.

Signatur Hans Tore Høviskeland