Av Hans Tore Høviskeland

Rømt oppdrettsfisk

Riksadvokaten har gitt Økokrim i oppdrag å etablere og lede en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på det faktum at de fleste anmeldelser knyttet til rømt oppdrettsfisk blir henlagt.

Arbeidsgruppen la frem sin rapport den 15. februar i år. I rapporten konkluderer arbeidsgruppen med at anmeldte saker om rømming ikke i tilstrekkelig grad har vært prioritert av politiet og påtalemyndigheten, og at de fleste anmeldelser av rømt fiske har blitt henlagt uten at sakene har vært tilfredsstillende etterforsket. Dette skjer til tross for at det er et stort antall fisk som rømmer hver år. Ikke all rømming er kriminalitet, og oppdrettsnæringen gjør mange ting for å begrense rømming av oppdrettsfisk, men i mange tilfeller kan rømming av oppdrettsfisk karakteriseres som alvorlig miljøkriminalitet som politiet og påtalemyndigheten også må ta sitt ansvar for å bekjempe. Riktignok har

Fiskeridirektoratet sine sanksjonsmuligheter, men de alvorligste overtredelsene må politiet og påtalemyndigheten kunne håndterer på en god måte. Politiet og påtalemyndigheten må skaffe seg bedre kunnskap i å håndtere denne typen kriminalitet, ikke minst i lyset av at oppdrettsnæringen er en stor og voksende aktør som utnytter våre felles naturgoder langs kysten vår. Av rapporten fremgår det at de fleste rømmingstilfellene skyldes uforsvarlig drift, dårlig teknisk stand på anleggene, dårlig sjekk- og arbeidsrutiner, dårlig eller manglende internkontroll, manglende kompetanse, og dårlige holdninger i en eller flere deler av organisasjonen. I dag er oppdrettsnæringen Norges nest største eksportnæring og det er 370 ganger så mange oppdrettslaks i merd som vill laks i det fri. I tillegg er det samlete antall torsk i norske merder anslått til å ligge i overkant av 15 millioner individer. Dette er omtrent like mye torsk som det lever fritt langs kysten vår.

Økokrim håper at så mange som mulig av de tiltakene som arbeidsgruppen har foreslått blir iverksatt. Blant annet har arbeidsgruppen foreslått en mer aktiv innsats fra Økokrim. Det innebærer at enheten, om den tilføres nødvendige ressurser til dette, blant annet skal gi faglig bistand og råd til politidistriktene i forbindelse med etterforskning og iretteføring lokalt, samt utarbeide og vedlikeholde en base på politiets intranett hvor vedtatte forelegg og rettskraftige dommer legges inn. Dagens samarbeid mellom politiet, påtalemyndigheten og Fiskeridirektoratet må bli bedre og det bør arrangeres nasjonale fagseminarer hvor de aktuelle myndighetene samles. Arbeidsgruppen anbefaler at sakene etterforskes av politidistriktenes økoteam, i nært samarbeid med miljøjuristene og fiskerimyndigheten. Arbeidsgruppen har identifisert noen svakheter i akvakulturloven med forskrifter og har derfor foreslått noen regelendringer. For arbeidsgruppen fremstår det også som viktig å drive forebyggende arbeid i form av tiltak overfor næringen. Rapporten viser med all tydelighet at det ikke kan fortsette slik politiet og påtalemyndigheten til nå har håndtert denne typen kriminalitet.

 

Turistkriminalitet

Med jevne mellomrom må politiet og påtalemyndigheten behandle straffesaker mot arrangører av naturopplevelser. Dette er et nytt saksfelt som synes å representere et økende problem. Ønsket om stadig mer utfordrende naturopplevelser brer om seg, og dette kommer i kjølvannet av at stadig flere arrangører kommer på banen og tilbyr denne typen opplevelser. Dessverre viser det seg at enkelte av disse arrangørene ikke har gode nok sikkerhetsrutiner. Det kan fort medføre alvorlige konsekvenser for deltakerne. I dette nummeret av Miljøkrim retter vi søkelyset på nettopp dette problemet, i artikkelen «Arrangør av juvandring dømt for uaktsomt drap» på side 10 og 11. Her kan du lese om en sak med et tragisk utfall, og som senere endte med at arrangøren ble dømt for uaktsomt drap. Selv om deltakerne i arrangementer av denne typen vet at de utsetter seg for en risiko, må det legges til grunn at arrangørene har vurdert faremomentene og har tatt de nødvendige forhåndsreglene for å unngå ulykker. Dommen fra 28. november 2007 fra Dalane tingrett viser hvilke alvorlige konsekvenser det kan få hvis regelverket på dette område ikke følges.

signatur Hans Tore Høviskeland