Dragehode langs togbanen

Tekst: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, ØKOKRIM / hans.tore.hoviskeland@politiet.no  //  Foto: politioverbetjent Espen Østerud, ØKOKRIM

Selskapene som ble ilagt foreleggene av ØKOKRIM var Jernbaneverket med en bot på én million kroner, mens Nettskog AS og Baneteknikk AS (nå Mesta AS) ble ilagt bøter på hele 500 000 kroner hver. Det var 16. og 17. juni 2012 ved Øygarden i Ringsaker at ansatte i Jernbaneverket fikk selskapene Nettskog AS og Baneteknikk AS (nå Mesta AS) til å utføre sprøyting langs jernbanelinjen med det giftige stoffet Tomahawk hvor planten Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) vokser. Det medførte at minst 200 skudd av planten Dragehode på et område på cirka 45x4 meter langs jernbanelinjen ble borte for alltid. Forholdet ble oppdaget av en biolog som varslet Fylkesmannen i Hedmark. Saken ble deretter anmeldt av Fylkesmannen i Hedmark og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA).

Påtalemessig vurdering

Dragehode, som lever noen få steder på Østlandet, ble i forskrift av 20. mai 2011 gjort til en prioritert art og er i Norsk rødliste for Naturtyper 2011 kategorisert som sårbar. At den er sårbar vil si at det er høy risiko for utdøing. Foreleggene ble ilagt for overtredelse av straffeloven § 152b tredje ledd nr. 1 (generalklausulen) fordi en mener selskapene ved å utføre denne handling har minsket en naturlig bestand av fredede organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet med utryddelse. Ved vurderingen av bøtene størrelse ble det spesielt lagt vekt på at det foreligger en overtredelse av generalklausulen, selskapenes økonomi og allmennpreventive hensyn. Videre ble det tatt hensyn til den tilståelsesrabatt som skal følge av et forelegg, jamfør Riksadvokatens rundskriv 3/2007.

Det er viktig at selskaper og personer som utfører denne type arbeid med å spre gift foretar grundige undersøkelser og har rutinene på plass slik at en ikke kommer i den situasjon at truede plantearter utryddes. For mange av disse plantene kommer ikke tilbake. Det er derfor viktig allmennpreventivt og reagerer strengt når dette glipper. Å begrense utryddelse av arter og ikke minst utryddingstruede arter er viktig, fordi dette i dag er en av de største miljøtruslene i verden.

Selskapene har nå fått utsatt fristen til å ta stilling til om de skal vedta foreleggene eller ikke til slutten av august 2013. Miljøkrim kommer tilbake til saken.