Tekst: politiadvokat Svein Folkestad, Telemark Politidistrikt

Yara fabrikker er en del av Yara International ASA, en av verdens største produsenter av fullgjødsel og kalksalpeter. Samlet produksjon i Porsgrunn er på nærmere tre millioner tonn av disse produktene. I tillegg til kalksalpeterfabrikken og to fullgjødselfabrikker består Yara Porsgrunn av en ammoniakkfabrikk og tre salpetersyrefabrikker.

Bakgrunn

Søndag 19. desember 2010 lå båten M/T Champion ved hovedkaia øst på fabrikkområdet på Herøya i Porsgrunn. Båten skulle laste flere typer produkter, og arbeidet med å laste flytende kalksalpeter startet ca. klokka halv to på natta. Ved bytte av produkter måtte man drenere anlegget som det ble lastet fra. To dreneringsventiler ble derfor åpnet før man endret lastingen til flytende kalksalpeter. Omleggingen fra forrige produkt til kalksalpeter ville ta noe tid, og kaioperatøren valgte i mellomtiden å dra opp til kontrollrommet. Dreneringsventilene sto nå åpne, og først ca. halvannen time senere ble det meldt at det var klart for videre lasting av båten med flytende kalksalpeter. Kaioperatøren returnerte til kaiområdet og startet lastingen umiddelbart. Han glemte da å stenge dreneringsventilene. Klokken var ca. 01.20.

Siden det var vinterstid, var kaioperatøren i varmebua resten av skiftet. Han gikk dog runder på kaia ca. en gang i timen for å følge med på lasteslangene slik at det ikke oppsto klemskader og lekkasjer av den grunn. I løpet av skiftet sjekket han ikke dreneringsventilene, og hverken så eller hørte han at kalksalpeter strømmet ut i sjøen gjennom den åpne dreneringen. Ved skiftavløsningen ca. kl. 06.30 ble ikke produktomleggingen eller dreneringsventilene spesielt omtalt.

Den nye kaioperatøren fokuserte på det samme som sin forgjenger, og sjekket heller ikke dreneringsventilene i løpet av skiftet. Da operatøren mente at båten nærmet seg ferdig lastet, tok han kontakt med båten ca. kl. 15.00 for å sjekke hvor mange tonn båten eksakt skulle ha ombord. Tilbakemeldingen fra båten viste et stort misforhold mellom det som skulle vært lastet, og det som båten hadde mottatt. Ca. kl. 15.30 ville operatøren gå om bord i båten for å diskutere avviket. På vei til båten hørte han en «vislelyd», og oppdaget lekkasjen gjennom dreneringsventilene. Han fikk stengt ventilene, og avverget videre utslipp til sjøen. Men 2080 tonn flytende kalksalpeter hadde da rent ut av de åpne dreneringsventilene fra ca. 01.20 til ca.15.30.

Yara tar grep

Det ca. 14 timer lange «akuttutslippet» ble av Yara meldt til Klif i en e-post 19. desember 2010, med utfyllende opplysninger om utslippet i en ny e-post to dager senere. Yaras egen interne undersøkelsesrapport av 7. januar 2011 ble også ettersendt Klif.

Yara peker i sin rapport selv på at det ikke var blitt utført noen risikoanalyse av anlegget for lagring og lasting av flytende kalksalpeter. Det var av den grunn heller ikke vurdert installasjon av tekniske barrierer som ville kunne hindre et slikt utslipp. Yara konstaterer at det gjennom to skift ikke ble oppdaget at dreneringsventilene på lasteledningen sto åpne. Det konstateres også at en instruks for lasting av flytende gjødsel ikke var blitt fulgt av kaioperatøren. Instruksen beskriver blant annet at dreneringsventilene skal stenges før lasting kan begynne.

Klif på banen

Klif anmeldte forholdet til politiet 20. juni 2011. I anmeldelsen presiseres det at Yara har tillatelse til å slippe ut nitrogen (som også finnes i kalksalpeter). Omregnet sier Klif at «akuttutslippet» var i størrelsesorden 75 ganger det maksimale tillatte utslippet av nitrogen i løpet av ett døgn fra hele Yara Porsgrunn. Likevel mente NIVA, ved sin undersøkelse av utslippet, at dette ikke kunne sees å ha hatt alvorlige, langsiktige virkninger i sjøen.

Dom

På bakgrunn av anmeldelsen og etterforsking av saken videre ble Yara ilagt et forelegg for utslippet. Grunnlaget for forelegget var selve utslippet, som skyldes at dreneringsventilene ikke ble stengt. Som bakenforliggende årsak er det tatt med den manglende risikovurderingen av anlegget som Yara selv påpeker
i sin undersøkelsesrapport.

Ved fastsettelsen av botens størrelse ble det i skjerpende retning lagt vekt på at utslippet var stort, og at det pågikk over lang tid uten å bli oppdaget. Akuttutslippet kunne ved enkle vurderinger og tiltak vært unngått. Sist, men ikke minst, ble det også ved vurderingen lagt stor vekt på at Yara både i 2009 og 2010 ble bøtelagt for manglende kartlegging av risikoforhold og tiltak for å redusere disse ved visse områder av virksomheten. I formildende retning ble det lagt vekt på at «behandlingen av saken har tatt noe tid», en ikke ukjent problemstilling i politiet. Forelegget er datert 23. august 2012.

Boten til Yara ble satt til 2,5 millioner kroner som foretaksstraff. Kaioperatøren kunne nok vært ilagt en straffereaksjon, men Klif innstilte på kun foretaksstraff i sin vurdering av saken. Som ved forrige forelegg til Yara på 4 millioner kroner, ble forelegget vedtatt uten antydning til protest. Yaras egen undersøkelsesrapport tilsa nok et slikt standpunkt til saken.

I etterkant

I skrivende stund har Telemark politidistrikt til etterforsking enda en anmeldelse fra Klif mot Yara. Et stort støvutslipp i mai 2012, også ved lasting til båt, la et tykt støvbelegg på biler og hus i nabolaget. Også nå tyder det på manglende kartlegging og risikovurdering av virksomheten. Faren er stor for en ny straffereaksjon mot Yara.

Kan Yara ha blitt for store til å klare å håndtere viktige HMS-spørsmål?