Hålogaland lagmannsretts dom, 15. januar 2009

I en Økokrim-sak har Hålogaland lagmannsrett den 15. januar 2009 dømt en mann til betinget fengsel i 21 dager og en bot på 50 000 kroner for brudd på Svalbardmiljøloven. Dette er en skjerpelse fra tingretten, som dømte mannen til en bot på 60 000 kroner. Saken er den mest alvorlige kulturminnesak som til nå har vært på Svalbard.

Dommen gjelder ulovlige byggearbeider på Taubane-lageret i Longyearbyen fra februar 2003 til august 2006. Blant annet ble det oppført et tilbygg på ca 40 m2 og omfattende grunnarbeider. Dette ble gjort til tross for at bygningen ble fredet i februar 2003 og/eller arbeidene ble foretatt innenfor sikringssonen av Taubanesentralen. De ulovlige arbeidene grep markant inn i det visuelle uttrykket som vernemyndighetene har ansett viktig å verne.

Etter at Sysselmannen på Svalbard stanset de ulovlige arbeidene, har domfelte gjenopprettet skaden. Ved straffutmålingen viser lagmannsretten blant annet til at forebygging av ulovlig inngrepen i fredete kulturminner, uansett hvor uenig man måtte være i fredningen, regelmessig foretatt av ellers lovlydige borgere etter et rasjonelt valg, fordrer en følbar straffreaksjon. Selv om lav oppdagelsesrisiko tilsier streng straff, skriver lagmannsretten at det ved skade på fredet kulturminner ikke kan legges til grunn at høy oppdagelsesrisiko tilsier mild straff.

Entreprenørselskapet som utførte deler av arbeidet i august 2006 har vedtatt en bot på 50 000 kroner og inndragning av vinning med 30 000 kroner.