Arbeidstaker fikk skadet en hånd på en kappsag

Hålogaland lagmannsretts dom av 20. oktober 2006

En liten bedrift ble idømt en bot på 25.000 kroner etter at en arbeidstaker i juli 2004 hadde skadet en hånd på en kappsag som ikke var tilstrekkelig sikret. Bedriften ble dømt for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 85 første ledd jf. § 9 nr. 1 andre ledd, jf. forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 23.