Ulovlig molobygging

Frostating lagmannsrett 28. oktober 2009

Frostating lagmannsrett har den 28. oktober 2009 dømt en mann til en dom på 50 000 kroner for brudd på plan- og bygningsloven. Dette er en skjerpelse fra tingretten, som dømte mannen til en bot på 15 000 kroner. Dommen er rettskraftig.

Dommen gjelder ulovlig gjenoppbygging av en molo i 2007. Moloen var blitt skadet av en orkan ved årsskiftet 1991/1992. I 2007 bygget mannen opp igjen moloen. Moloen ble i den forbindelse utvidet 10 meter mot nord og deretter videre 10 meter i rett vinkel mot øst, uten at det var søkt om dette.

Lagmannsretten la til grunn som skjerpende omstendigheter at arbeidet ble utført forsettlig uten tillatelse, og at arbeidet er omfattende og irreversibelt. I formildende retning ble det lagt vekt på at moloen ikke hindrer allmennhetens adgang til strandsonen og er lite skjemmende ut fra forholdene på stedet. Videre uttalte lagmannsretten at det ikke er av vesentlig formildende betydning for straffutmålingen at det aktuelle området ligger i landlige omgivelser utenfor pressområder, og at respekt for natur og kulturlandskap og rettsregler gitt til vern av disse er like viktig i det aktuelle området, som i pressområder ved Oslofjorden eller på Sørlandet.