Full City – forurensningsloven og skipssikkerhetsloven

LA-2010-95727

Bulkskipet MV Full City grunnstøtte ved Såstein utenfor Langesund i Telemark natt til 31. juli 2009. Skipet hadde ankret opp, men grunnstøtte etter at vinden tiltok og ankerfestet slapp. Grunnstøtingen medførte utslipp i sjøen av cirka 300 tonn av totalt 1 100 tonn olje. Utslippet medførte forurensning langs minst 75 kilometer av kysten i Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Blant annet ble 37 vernede natur- og fugleområder og geologisk vernede områder tilsølt av olje. En stor mengde sjøfugl døde, blant annet mellom 1 300 og 2 000 ærfugl. Kostnadene til opprydningsinnsatsen er foreløpig beregnet til rundt 237 milli-oner kroner. Skipets kaptein, en 57-årig kinesisk statsborger, ble i lagmannsretten som i tingretten idømt 6 måneders fengsel for overtredelse av forurensningsloven § 78 første ledd bokstav b, jamfør andre ledd 1. straffalternativ, og skipssikkerhetsloven § 60 andre ledd og § 65 første ledd bokstav a. Lagmannsretten gjorde hele straffen betinget blant annet under henvisning til at domfelte, som på domstidspunktet var blitt pensjonist, gjennom passbeslag hadde blitt holdt tilbake i Norge i lengre tid. Lagmannsretten la derimot også til at uten de spesielle, individuelle forhold, ville hele straffen vært ubetinget. Skipets andrestyrmann, som var frifunnet i tingretten for overtredelse av skipssikkerhetsloven, ble i lagmannsretten også frifunnet for et tiltalepunkt om overtredelse av forurensningsloven § 78.

 

Skjerpet straff for uaktsomme overtredelser av kulturminneloven og plan- og bygningsloven

LB-2010-173190

I en kulturminnesak skjerpet lagmannsretten straffen fra 15 000 til 30 000 kroner i bot. Saken gjaldt et automatisk fredet kulturminne som besto av oppmurte tufter og slagghauger på Kobbervollen smelteplass på Kongsberg. 

Vedkommende hadde uten tillatelse tatt ut cirka 20–50 kubikkmeter masse fra slagghaugen til bruk som fyllmasse til en garasjebygning på tomten, som ble satt opp i strid med plan- og bygningsloven uten tillatelse. På 60/70-tallet var det tatt ut cirka 900 kubikkmeter masse fra den samme slagghaugen i forbindelse med anlegg av en vei, slik at kulturminnet allerede var betydelig skadet da det aktuelle masseuttaket fant sted. Lagmannsretten fant at det ikke kunne tillegges stor vekt i straffutmålingen at kulturminnet allerede var ødelagt. Her viste retten til at et inngrep i et kulturminne av denne typen vil kunne gjøre stor skade, selv om det tidligere er gjort inngrep, og videre at skaden blant annet vil avhenge av hvor i området eller i jordlagene det befinner seg materiale av særlig arkeologisk interesse, og at nye utgravninger medfører at man kommer nærmere – eller helt ned på de eldste lagene. For øvrig når det gjelder straffutmålingen viste lagmannsretten til at synet på miljøkriminalitet er blitt skjerpet i de senere årene og refererte til Rt. 2011 side 10 avsnitt 19–21 (Oftenesdommen) og Rt. 2011 side 631 (Kvernstaddommen). Videre presiserte lagmannsretten at inngrep i fredede områder kan gjøre uopprettelig skade, og at sterke allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon. Ved utmålingen av straffen ble det også sett hen til erstatningsbeløp tiltalte ble idømt. Erstatningsbeløpene var 100 000 kroner til Kulturhistorisk museum i Oslo til kartlegging av inngrepet, dokumentasjon av skaden og sikring av gjendstander, og i tillegg 60 000 kroner til fylkeskommunen i erstatning (rettskraftig avgjort av tingretten.)

 

Eidsivating lagmannsretts dom i preparantsak rettskraftig

LE-2011-8888

Eidsivating lagmannsretts dom av 24. mars 2011, der en preparant ble ilagt en straff av fengsel i fem måneder, hvorav 90 dager betinget, for heleri av fem ulovlig felte jerver og en kongeørn samt for overtredelser av viltlovens bestemmelser om registrering av vilt, er rettskraftig etter at Høyesterett i en kjennelse av 26. mai 2011 avviste påtalemyndighetens anke over reaksjonsfastsettelsen. Lagmannsrettens dom er nærmere omtalt under «Smånytt» i Miljøkrim nr. 1 2011. ØKOKRIM påanket reaksjonsfastsettelsen til Høyesterett fordi man mente mannen burde vært idømt et tidsbegrenset tap av retten til å drive som preparant, i tillegg til fengselsstraff, men Høyesterett anså altså ikke at det var tilstrekkelig grunn til at anken ble fremmet for Høyesterett.