Feil innfesting begges ansvar

LB-2009-21072: Borgarting lagmannsrett, 5. mai 2010.

To år etter ombygging av Black Box teater på Aker Brygge til forretningslokaler raste en åtte meter lang og tre tonn tung betongbjelke fra taket i tredje etasje og ned i barneavdelingen i Hennes & Mauritz. Ulykken i 2006 skjedde kl. 20.40, og det var ingen personer i lokalet, slik at det oppsto kun materielle skader. Det viste seg at bjelken som raste og en bjelke til lå uten understøttelse.

Politimesteren i Oslo utstedte i mars 2008 et forelegg til totalentreprenøren for ombygg-ingen og et rådgivende ingeniørfirma. I Oslo tingrett ble totalentreprenøren frifunnet, mens ingeniørfirmaet ble dømt til en bot på 1 100 000 kroner for brudd på straffeloven § 151 jf. § 148 jf. § 48 a.

Ved Borgarting lagmannsretts dom 5. mai 2010 er totalentreprenøren også domfelt – til en bot på 2 200 000 kroner. Ingeniørfirmaet fikk samme bot som i tingretten.

Ifølge lagmannsretten burde firmaet gitt totalentreprenøren nærmere forklaring på innfesting av de to bjelkene da det ble valgt en ny løsning med støp av to betongvegger som skulle håndtert bæring av et scenetårn og innfesting av de to bjelkene. Arbeidstegning burde vært komplettert med tekst eller detaljer, jf. også kravet til «god faglig standard» i NS 8401 punkt 7.4. Da innfestingen ble feil utført, var det ikke nok at ingeniørfirmaet ga en muntlig anvisning på hvordan det skulle gjøres riktig. Når først muntlig form ble valgt, burde den vært fulgt opp bedre for å sikre at den ble satt ut i live.

Totalentreprenøren bebreides for ikke å ha satt seg bedre inn i den bærende konstruksjonen som skulle rives. Man burde tatt initiativ til å finne ut hvordan bjelkene var lagt opp og innfestet om man ikke hadde slik kunnskap. Lagmannsretten peker på at totalentreprenøren i kraft av sin rolle hadde «et overordnet ansvar for alle aktiviteter forbundet med ferdigstillelsen av det nye butikklokalet».

 

Ulovlig bjørnejakt i Trysil

LE-2010-12617: Eidsivating lagmannsrett, 22. juni 2010.

Den 22. juni avsa Eidsivating lagmannsrett dom i anken over Sør-Østerdal tingretts dom av 12. november 2009, der tre menn ble dømt til fengsel for ulovlig jakt på bjørn i Flenåsen Øst i Trysil i juni 2008. Jakten skjedde ved bruk av bil samt hund påsatt peiler. (Om tingrettens dom, se Miljøkrim nr. 3/2009). Hovedmannens anke ble ikke sluppet inn til ankebehandling, og ankesaken gjaldt derfor bare de to andre.

Lagmannsrettens flertall frifant personen som kjørte bilen, for medvirkning til tiltalepunktet om jaging av bjørnen. (Flertallet begrunnet dette med at mennenes bevegelser i bilen ikke påvirket bjørnen direkte.

Lagmannsrettens mindretall la derimot til grunn at mennene i bilen var ansvarlig for jagingen.) Straffen ble redusert fra tingrettens dom på 45 dagers fengsel hvorav 30 dager betinget, og tap av retten til jakt og fangst i to år, til dom på 30 dagers betinget fengsel og tap av retten til jakt og fangst i ett år. Lagmannsretten opprettholdt ikke tingrettens dom på inndragning av kr 20.000 av bilens verdi. Lagmannsretten la særlig vekt på at vedkommende var nylig nyretransplantert og under attføring, og at jakt bidrar til familiens underhold, samt at vedkommende allerede hadde vært avskåret fra å jakte i syv måneder i forbindelse med etterforskningen.

Når det gjelder verdiinndragning, viste lagmannsretten til at det kun dreide seg om uaktsom medvirkning til fellingen av bjørnen, at bilen i seg selv «ikke innbyr til lignende overtredelse», samt at det også var idømt inndragning av vedkommendes våpen til en verdi av 20 000 kroner.

For eieren av hunden ble straffen redusert fra tingrettens dom på fengsel i 45 dager, hvorav 21 dager var betinget, og tap av retten til jakt og fangst i to år, til en dom på betinget fengsel i 21 dager og rettighetstap i ett år. Ved utmål-ingen av rettighetstapet ble det lagt vekt på at han hadde vært avskåret fra jakt i fire måneder under etterforskningen. Viltloven § 3 er opphevet, og det eksplisitte forbudet mot «jaging» er ikke videreført i naturmangfoldloven § 15. Lagmannsretten viser til den nye § 3 i dyrevelferdsloven, hvoretter dyr skal «beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger», og uttaler at «den lovendringen som er foretatt, tyder i alle fall ikke på at lovgiver nå ser mer alvorlig på slik jaging av fredet vilt som denne saken dreier seg om, enn tidligere».

Lagmannsretten uttalte i dommen at man legger straffenivået i Rt 2005, s. 76 til grunn og ga ikke aktor medhold i at straffenivået på miljøområdet er skjerpet siden den gang. ØKOKRIM er ikke enig i lagmannsrettens vurderinger av dette. ØKOKRIM er også uenig i rettsanvendelsen til lagmannsrettens flertall når det gjelder medvirkning til jaging av bjørnen for personen som kjørte bilen. Etter en totalvurdering har ØKOKRIM likevel ikke funnet det hensiktsmessig å anke dommen, blant annet på grunn av de spesielle omstendighetene som knytter seg til personen som kjørte bilen og det at eieren av hunden kun var dømt for jaging av bjørnen etter en bestemmelse i viltloven som ikke er videreført i naturmangfoldloven.