Satt skapet på plass

Eidsivating lagmannsrett 1. februar 2010 (LE-2009-99159)

Sommeren 2005 ble inventar fra en fredet stue på Koppang i Østerdalen tatt ut og solgt til en privatperson i Trysil. Nå har Eidsivating dømt selgeren, antikkhandleren som formidlet handelen og kjøperen til betinget fengsel og bot. I tillegg må antikkhandleren tåle inndragning av 110 000 kroner i fortjeneste, og fra kjøperen inndras inventaret salget gjaldt.

Selgeren er dømt for brudd på kulturminneloven § 27 første straffalternativ, mens de øvrige er dømt dom uaktsomt grovt heleri.

Nord-Østerdal tingrett kom våren 2009 til at kun veggbenker og tre store skap som var panelt inn i veggen kunne sies å omfattes av fredning etter bygningsfredningsloven 3. desember 1920 nr 2. Tingrettens domfellelse omfattet derfor ikke to hjørneskap, to hyller og en klokke som var med i tiltalen. Lagmannsretten legger større vekt på hva som etter fast oppfatning anses som en del av bygningen «i handel og vandel», dvs ved salg, skifteoppgjør, odelsløsning mv. Dermed kom den til at alt inventaret i tiltalen var omfattet av fredningen. Dommen innebar i så måte en skjerping i forhold til tingretten, men alle straffene ble gjort betinget fordi saken er nesten fem år gammel.

En anførsel om foreldelse førte ikke frem. Saken er anket til Høyesterett.