Frifinnende dom i Gulating lagmannsrett for tiltale etter plan- og bygningsloven § 93, første ledd bokstav i Gulating lagmannsrett 20. desember 2007.

Gulating lagmannsrett avsa 20. desember 2007 frifinnende dom (LG-2007-121053) i en sak om overtredelse av plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav 1, jf. plan- og bygningsloven § 110 nr. 2.

Økokrim hadde ilagt et entreprenørselskap og innehaveren forelegg for blant annet å ha foretatt et vesentlig terrenginngrep i en hage i et villastrøk i Bergen uten tillatelse. Det ble fjernet masser tilsvarende ca 40 kubikkmeter over et areal på ca 20 kvadratmeter. Ved inngrepet ble også kulturminner i form av dyrkingslag fra ca år 1300 ødelagt. Forelegget gjaldt også ødeleggelse av disse.

I mai 2007 avsa Bergen byrett frifinnende dom, idet retten mente at inngrepet ikke utgjorde et vesentlig terrenginngrep.

Økokrim anket over frifinnelsen. Gulating lagmannsrett la til grunn at inngrepet var vesentlig, slik at det i utgangspunktet forelå en straffesanksjonert søknadsplikt som var brutt. Retten la imidlertid til grunn at det forelå bevistvil rundt det forhold at entreprenøren trodde inngrepet skulle tilbakeføres. For visse midlertidige terrenginngrep gjelder unntak fra søknadsplikten, og retten frifant på dette grunnlaget. Dommen er nå rettskraftig.