Tekst av spesialetterforsker Per Knut Vistad, ØKOKRIM. Foto av Klif.

INTERPOL har gjennom mange år vært opptatt av transport av farlig avfall (tidligere kalt «waste tourism») og har i de siste årene hatt et eget prosjekt på EE-avfall. Tidligere har en undersøkt og fastslått at det er forbindelser mellom ulovlig transport av EE-avfall og organisert kriminalitet.

Elektronisk avfallINTERPOL avholdt 25.–27. mai 2010 et særskilt møte om EE-avfall i Alexandria, Virginia, USA. Møtet ble arrangert av EPA (Environmental Protection Agency i USA) og støttet økonomisk av miljømyndighetene i Sverige.

Første dag var åpen for representanter fra avfallsbransjen, sekretariatet for Baselkonvensjonen, NGO-er og andre med kompetanse og informasjon av interesse for håndhevingssiden. De følgende to dager var forbeholdt representanter fra miljømyndigheter og politi/påtale i medlemsland.

Mottakerne av EE-avfall var representert gjennom et titalls land i Afrika samt Hong Kong og Vietnam. Den økonomiske støtten fra Sverige var en forutsetning for deltakelse fra flere av de afrikanske land. Deltakerne fra Afrika og Østen kunne fortelle at 75 % av det elektroniske utstyret som mottas ikke engang kan startes, slik at det er liten grunn til å fokusere på bruksverdi. Dette er reelt sett avfall. EE-avfall er for øvrig den type avfall som pr. i dag transporteres mest rundt om i verden. Det er billig å skipe EE-avfall til Østen fordi skipene etter å ha fraktet varer til Vesten i utgangspunktet går i ballast den veien.

For øvrig er det også et marked for informasjon som finnes på harddiskene i kasserte PC-er, slik at EE-avfall også omfatter et informasjonssikkerhetsaspekt. En slik harddisk kunne tidligere kjøpes for 20 dollar i Lagos, i dag er prisen 3–400 dollar pr. harddisk.

Arbeidsgruppen har innledet et samarbeid med Michigan State University, og det arbeides for å formalisere dette samarbeidet.

Hovedfokuset på møtet var at etterforskning av ulovlig transport av EE-avfall bør være tuftet på en etterretningsbasert angrepsvinkel. Storbritannia har arbeidet målrettet på en slik måte over noe tid og oppnår gode resultater. En avdekker flere faktisk ulovlige transporter av EE-avfall basert på godt etterretnings- og analysearbeid i forkant enn ved å bruke en mer stikkprøvebasert metode. Det krever imidlertid målrettet arbeid og ressurser til å hente inn informasjon og senere analysearbeid. Det vil være behov for samarbeid mellom myndigheter i eksport-, transitt- og importland av EE-avfall. Utveksling av informasjon må skje på en sikker måte, og her anbefales det å bruke INTERPOLS NBC (National Central Bureau) i det enkelte land.

I etterkant av møtet ønsker en å sluttføre prosjektplanen for dette EE-avfallsprosjektet.

Arbeidsgruppen vil arbeide videre med å designe etterretningsplattformen og dessuten organisere finansiell og annen type støtte for å få engasjert analytikere slik at en kan etablere et analyseteam hos INTERPOL.