Interpol
Av spesialetterforsker Per Knut Vistad, Økokrim. Foto av Interpol-bygningen i Lyon. Foto: politioverbetjent Kenneth Didriksen, Økokrim

Interpol sin satsing på arbeid mot miljøkriminalitet ble igangsatt tidlig på 90-tallet, og har særlig de senere år hatt et oppsving i aktivitetsnivå og konkrete resultater.

De siste årene har det vært to undergrupper i sving. En som arbeider innen fauna/natur og en innen forurensning. Økokrim og Norge er i dag representert i begge gruppene, Antonio Poléo i faunagruppen og undertegnede i forurensningsgruppen.

 

Kvotesvindel

Nye prosjekter for forurensningsgruppen er et såkalt white paper (et dokument med samling av dommer ol. for offentliggjøring), et generelt opplærings-program innen forurensningsområdet, en manual for etablering av tverrfaglige etterforskningsgrupper (nasjonalt og eventuelt internasjonalt) samt et prosjekt som skal se på mulig kriminalitet som følge av innføring av klimakvoter. Det ble klart på den sjette Interpolkonferansen om miljøkriminalitet, som ble holdt i Lyon i oktober.

Etter prinsippene i Kyoto-protokollen er det etablert et system med utstedelse av- og handel med klimakvoter i FN-regi. Hensikten er å redusere det globale utslippet av klimagasser.

Prosjektet består i korthet i at en ønsker å se nærmere på hvilke lovbrudd dette nye systemet kan medføre, dvs. å se nærmere på problemstillingen håndheving. En kan tenke seg at det kan oppstå ulike former for kriminalitet knyttet til utstedelse av kvoter, handel med kvoter, oppgjør av kvoter og det mer ordinære i tilknytning til måling, overvåkning og rapportering av faktiske utslipp av klimagasser.

Arbeidsgruppen tar sikte på å henvende seg til relevante instanser forut for at Klimaavtalen skal reforhandles i København i desember 2009.

I tillegg vil arbeidsgruppen innen forurensningskriminalitet videreføre et prosjekt om sammenhengen mellom såkalt EE-avfall (komfyrer vaskemaskiner ol.) og organiserte kriminalitet, og et om utslipp fra fartøy (inklusive opplæringsprogrammer). Arbeidet med temasiden på Interpol sin hjemmeside vil også bli videreført.

 

Mangel på midler

Arbeidet mot miljøkriminalitet er støttet av Interpols sentrale organer, selv om den økonomiske støtten er ganske minimal. Interpol sitt budsjett, som i hovedsak utgjøres av den årlige kontingenten fra medlemslandene, er begrenset og det gjennomføres en stram prioritering.

På grunn av den økonomiske situasjonen har faunagruppen allerede i flere år fått økonomisk støtte til sine prosjekter gjennom ikke offentlige organisasjoner (NGO-er).

Årets konferanse var utvidet med en dag, med ca. 20 særlig inviterte NGO-er (stakeholders meeting) foruten representanter fra 53 ulike land. I forkant av konferansen hadde det også gått ut anmodning til medlemmene i arbeidsgruppene om økt økonomisk støtte.

For Norges del er denne anmodningen stilet videre til Politidirektoratet og berørte departement. Slik støtte er nødvendig for å kunne få på plass «deskofficers» på forurensningssiden i Interpols organisasjon i Lyon, samt for å videreføre konkrete prosjekt.

 

per.knut.vistad@politiet.no