Tingretten fant at det måtte reageres betydelig strengere enn aktors påstand på 12 000 kr i bot – og idømte 20 000 i bot for ulovlig laksefiske

I en sak om ulovlig laksefiske ble en yrkesfisker ilagt et forelegg på 10 000 kr som han nektet å vedta. Mannen hadde benyttet flytegarn til å fiske etter laks. Han ble tatt på fersk gjerning da han dro en laks i båten.
Mannen ble i en dom av Lister tingrett 16. november 2010 dømt for overtredelser av lakse- og innlandsfiskeloven for forholdet. (Han ble også dømt for overtredelse av politiloven § 30 nr. 1 jf. § 5 for ikke å etterkomme pålegg fra oppsynsmann med begrenset politimyndighet, ved at han kastet fangsten på sjøen, til tross for at oppsynsmannen påla han ikke å gjøre det.)

Tingretten viste til at det bør reageres strengere enn påstått av aktor, og idømte mannen 20 000 kr i bot, samt inndragning av to fiskegarn. Det var straffeskjerpende at tiltalte bevisst hadde fisket på en lokalitet hvor han visste det var stor mulighet for laks og sjøørret, og at han hadde fortsatt med slikt fiske på tross av mange tidligere advarsler fra myndighetene. Retten anså det også for skjerpende at tiltalte hadde forklart seg uriktig, på tross av klar vitneførsel om hvordan han hadde forholdt seg. Dommen er rettskraftig.