Tekst: politioverbetjent Tuva Brørby, ØKOKRIM  //  tuvabrorby@politiet.no

Hverdagskriminaliteten

– Norge er et trygt land, sa Humlegård, med henvisning til hverdagskriminaliteten. Humlegård tok oss gjennom hovedpunktene i statistikken og kriminalitetsutviklingen i Norge fra 2008 til 2012. – Skal man se på trendene, må man se over en viss periode, fortsatte han og slo fast at kriminalitetsutviklingen i den nevnte perioden har vært stabil.

En trend som særlig ble fremhevet, var økningen i vinningskriminalitet og den lave oppklaringsprosenten. Dette gjelder særlig tyveri på offentlig sted. Vinningskriminalitet utgjør ifølge de registrerte tallene 58 prosent av alle forbrytelser. En fjerdedel av vinningskriminaliteten skjer i Oslo. Man ser at urbaniseringen og regional­iseringen preger kriminaliteten, men at den likevel har gått ned i forhold til befolkningsøkningen. Humlegård poengterte at vinningskriminaliteten ikke bare fratar oss materielle goder, men også tryggheten.  

Når det gjelder narkotikakriminaliteten, utgjør den 17 prosent av den registrerte kriminaliteten, og den har hatt en økning på 23 prosent siden 2008. Narkotika er også motoren i mange andre typer kriminalitet.

Tallene for voldskriminalitet har steget jevnt

– Økningen er et resultat av at det avdekkes mer, sa Humlegård. Det har ikke blitt mer vold, men familievolden kommer ut av mørketallene. Det motsatte gjelder for skadeverk, der tallene har gått ned. Politidirektoratet (POD) tror ikke at dette er reelt, men at det her trolig er snakk om store mørketall.

Humlegård redegjorde også for saksbehandlingstiden for straffesaker i politiet og viste til at den har gått ned fra et gjennomsnitt på 123 dager i 2008 til 114 dager i 2012. Økonomisakene er typiske eksempler på komplekse saker som bidrar til å holde saksbehandlingstiden oppe, ifølge Humlegård. Oppklaringsprosenten har så å si ikke endret seg fra 2008 til 2012. Den har økt fra 36 prosent til 36,3 prosent.

Datakriminalitet må få økt fokus

Humlegård var også inne på temaet datakriminalitet og mente at det er for lite fokus på dette og kriminalitet i cyberspace. Slik kriminalitet er vanskelig å tallfeste, fordi den faller inn under andre typer kriminalitet. Kun 1 prosent av alle sakene er registrert som datakriminalitet. Humlegård sa at denne kriminaliteten er en betydelig utfordring og skal være et satsingsområde, og at det er viktig å styrke kapasiteten og kompetansen i politiet på dette området. Politiet må fokusere mer på elektroniske spor og arbeide mer på nett.

POD har i disse dager fokus på etterforskning og oppklaring. Bemanning er også et tema som er viktig, særlig med tanke på dagens fokus på beredskap i POD. POD listet opp fem viktige prosjekter og tiltak de har for 2013: endringsprogrammet, merverdiprogrammet, beredskap, politistudier og omorganisering av POD.

Rapporteringen fra POD viser at søkelyset ligger på hverdagskriminaliteten og kriminalitet som rammer enkeltpersoner, og som Humlegård presiserte, ligger det mange enkeltskjebner bak disse tallene.

Hva med miljøkriminalitet?

Miljøkrim­inalitet og statistikken for denne ble det ikke redegjort for. Jeg vil likevel si litt om det her. I politiets omverdensanalyse 2012, står det at miljøkriminalitet er en belastning på miljøet som kommer på toppen av den belastningen lovlig virksomhet utgjør. Selv om miljøkrim­inalitet ofte rammer lokalt, har den globale konsekvenser.

Miljøkriminaliteten rammer omgivelsene våre og livskvaliteten. I tillegg har den ofte en økonomisk side som også rammer fellesgodene. I PODs skriv Plan- og rammeforutsetninger for politi- og lensmansetaten 2013, skriver POD at miljøkriminalitet mot våre naturressurser, kan i fremtiden svekke det fremtidige inntektsgrunnlaget. I tillegg truer slik kriminalitet enkeltmenneskers helse, trygghet og økonomiske verdier. Av ØKOKRIMs trusselvurdering på miljøområdet fremgår det at miljøkriminaliteten er en trussel mot både økosystemene, kulturarven og de økonomiske strukturene.

I rapporten fra POD står det kort om statistikken for miljøkriminalitet. Det er viktig å understreke at mange saker faller utenfor denne statistikken, fordi statistikken på miljøområdet ikke er oppdatert og tildels upresis.

Riksadvokatens rundskriv Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2013 fremhever at alvorlig miljøkriminalitet er blant de sakstypene som skal prioriteres. I Prop. 1 S (2012–2013), står det at Omfanget av miljøkriminalitet forventes å øke i tiden fremover ettersom presset på naturen øker i takt med den økonomiske velstanden, og miljøkriminalitet er en del av den kriminalitetsbekjempelsen som politiet skal ivareta. PODs trendrapport Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge i 2010–2012, som er et supplement til styringsskrivene, viser også at miljøkriminalitet vil bli en utfordring i tiden som kommer.

Jeg er ikke kjent med bakgrunnen for at PODs redegjørelse av kriminalstatistikken ikke omhandlet miljøkriminalitet. Jeg håper derimot at det ikke er et uttrykk for en utvikling der dette kriminalitetsområdet blir nedprioritert. I PODs trendrapport, under anbefalinger, står det at politiet må ha et bevisst forhold til de verdier vi er med på å forvalte. Det må vi huske.