gesimsEnhver eier plikter å holde byggverk i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, ifølge plan- og bygningsloven § 13-3. Dersom dette ikke etterkommes, kan konsekvensen bli, som i vår sak, en sammenstyrting som lett kunne forårsaket tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom, jf. straffeloven § 151.

Vinteren 2012 falt deler av en gesims ned på et fortau i Oslo sentrum. Murblokkene falt fra en høyde på 14 meter, den største veide hele 19 kilo. Det trafikkerte fortauet nedenfor var kun to meter bredt. Til alt hell ble ingen truffet eller på annen måte skadet. I 2008 derimot ble en ung dame truffet i hodet av nedfall fra en gesims i Trondheimsveien i Oslo. Hun døde av skadene.

Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren har utarbeidet «Huseiers 10 bud for vedlikehold». Hensikten er å gjøre eiere av bygg oppmerksomme på hvilket ansvar de har for vedlikehold. Budene er enkle og lette å forstå, og de ligger lett tilgjengelige på Oslo kommunes hjemmeside under Plan- og bygningsetaten.

I vår sak hadde gårdeieren lite kunnskap om byggteknikk, og han var først og fremst oppmerksom på innvendig vedlikehold. Hadde gårdeieren lest «Huseiers 10 bud for vedlikehold», ville vedkommende lest i bud nr. 5: «Fjern løst murverk på vegg og gesims.»

Den største murblokken ble beslaglagt av politiet for veiing, fortauets bredde og fallhøyde ble målt, det ble tatt foto av åstedet og skrevet anmeldelse. Bygningens eier og dens faste bygge- og vedlikeholdsfirma ble avhørt.
Plan- og bygningsetaten bestilte en sakkyndigrapport, som ble vedlagt straffesaken. Rapporten konkluderte med at bygården var dårlig vedlikeholdt utvendig. Bygningen tillot vann å renne inn i konstruksjonen. Dette ledet til en frostsprengning, og resultatet ble at gesimsens egenvekt ble høyere enn konstruksjonens bæreevne.

Gårdeieren hadde arvet gården og hatt den i eie i ca. ett år, og det fremkom ikke under etterforskingen at gårdeieren var kjent med gårdens ytre forfatning. Disse fakta ble ikke sett på som formildende ved straffeutmåling.
For denne hendelsen ble den daglige leder og eier av boligforetaket ilagt et forelegg på 100 000 kroner for overtredelse av straffelovens § 151. Forelegget ble vedtatt.