Scooter

Av politiinspektør Kjetil Kvalvik og politioverbetjent Terje Mala, Hordaland politidistrikt. Foto: Terje Mala.

 

Organisasjonen er delt i 12 driftsenheter, der Solund i Sogn ligger lengst nord, og Kvinnherad og Hardanger ligger lengst i sør og øst.

Hordaland har en vidstrakt og variert natur, fra kystmiljøet med strender og skjærgård ytterst, og til fjordene og breene lenger inne og de store fjellområder hvor Hardangervidda, nord Europas største høyfjellsplatå er det dominerende. Omlag 44% av Hardangerviddas villreinareal ligger i Hordaland. Hardangervidda har også nord Europas største villreinstamme.

 

Nasjonalparkene og verneområdene

I 1981 ble Hardangervidda Nasjonalpark opprettet, og den dekker et areal på 3422 km2 i de tre fylkene, Hordaland, Buskerud og Telemark. Politiet i disse tre fylkene har gjennom flere år samarbeidet og utvekslet erfaringer om etterforskning og reaksjoner mot miljøkriminalitet i nasjonalparken.

Folgefonna Nasjonalpark ble opprettet i 2005, den ligger i kommunene Odda, Ullensvang, Jondal og Kvinnherad.

Hallingskarvet Nasjonalpark, opprettet i 2008, har deler av området sitt i Hordaland politidistrikt.

I tillegg har distriktet over 200 verneområder.

 

Miljøarbeidet i politiet

Miljøkoordinatoren har i dag 50% stilling, og er plassert i Hardanger lensmannsdistrikt avd. Odda. Han er også miljøkontakt for sin region. Det er en miljøkontakt for hver region.

Viltrein på Hardangervidda
Villrein på Hardangervidda. Ca. 44% av Hardangerviddas villreinareal liggger i Hordaland. Hardangervidda har også nord Europas største villreinstamme.
Foto: politioverbetjent Terje Mala, Hordaland politidistrikt.
Bryggen i Bergen
Bryggen i Bergen fra hansatiden er på UNESCOs verneliste. Foto: politiet i Hordaland.
Helleristninger på Håhaugstein
Helleristninger på Håhaugsteinen i Ullensvang.
Foto: politiinspektør Kjetil Kvalvik, Hordaland politidistrikt.

Miljøutfordringer

Forurensing

Hordaland er en region med mye industri og det har i de siste årene vært flere større utslippssaker. Den mest aktuelle i dag er vel forurensingen etter Vest Tank eksplosjonen i Sløvåg i Gulen i 2007. Etterforskingen av de største utslippssakene har medført bøter i millionklassen.

Politiet sitter likevel med det inntrykk at situasjonen er blitt bedre i de senere år etter hvert som internkontrollen er blitt bedre og kravene fra forurensingsmyndighetene har blitt skjerpet.

Strandsonen

Politiet i Hordaland er også oppmerksom på at strandsonen i fylket er sårbar og utsatt for ulovlig bygging og utfyllinger. I samarbeid med kommuner og fylkesmennene i Rogaland og Hordaland er det satt i verk informasjonarbeid for å heve kompetansen til både forvaltningen og politiet på dette området.

Motorferdsel

Politidistriktet har også sine utfordringer når det gjelder motorferdsel. Ikke så mye i nasjonalparken, men mest i randsonene rundt vidda, og i fjellene rundt Voss. Her har politiet godt samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO) og Fjelloppsynet, og prøver å holde et visst trykk i de mest problemfylte områdene. I forbindelse med villreinjakta blir det utført oppsynstjeneste der mannskap fra politi, SNO og Fjelloppsynet deltar. Vi merker også utfordringene med stadig flere ATV’er og bruken av disse.

Kulturminner

Hordaland har mange kulturminner, både ved fjord og fjell, og langs kysten.

Bryggen i Bergen fra hansatiden er kommet på UNESCOs verneliste. Det er også planer om at deler av Smelteverkstomta i Odda kan komme på denne vernelisten som et varig minne over industrien i forrige århundre. Rundt om i kommunene er det også mange automatisk fredede kulturminner som gravhauger, stølsveger, jernvinner og gamle fangstanlegg.

Tradisjonelt har ikke de lokale myndigheter prioritert arbeidet med kulturminner. I dag har en et godt hjelpemiddel i Askeladden som er Riksantikvarens database over kulturminner i Norge. Denne oversikten er ikke komplett men er likevel et svært godt hjelpemiddel både for kulturminneforvaltningen og politiet.

Elver og fjorder

Hordaland har også store utfordringer når det gjelder vassdragene. Forurensing, lakselus og rømt oppdrettslaks har ført til stopp i fiske i perioder. Ulovlig fiske er også et problem i noen elver.

Elva Vosso er et eksempel på at rømt oppdrettslaks har endret genmaterialet til den opprinnelige villaksen. Vossolaksen er verdens mest storvokste atlantiske laks, og fangstrapporter fra tiden det ble fisket stort viser en snittvekt på over 10 kg. I dag er vossolaksen nærmest utryddet.

Rovvilt

Hordaland har ingen store problemer knyttet opp mot rovvilt. Ingen store tap av husdyr, og ingen problematikk rundt store rovdyr. Det er stort sett streifdyr av ulv, bjørn og jerv som passerer.

Ørn er en art i økning, og står for en del uttak av lam og reinskalver, uten at det er noe stort problem. Fra tid til annen får en også melding om mulig ulovlig jakt på ørn.

 

I neste nummer: Rogaland politidistrikt