Høyesteretts dom, 11. juni 2009

(HR-2009-01210-A)

Tiltalte, som er en erfaren hjortejeger, kom 13. november 2007 ca. kl. 18.30 til eiendommen i Balestrand hvor han skulle jakte på hjort. På eiendommen er det et overbygget skytetårn, som er ca 4-5 meter høyt. Tårnet ligger i kanten av et skogholt med fri utsikt ut over bøen. Tiltalte tok plass i tårnet, og startet tilvenning til mørket. En stund etter dette kom fem dyr inn på bøen. Han observerte dyrene over lang tid. Ca. kl. 20.10 beveget ett av dyrene seg bort fra de andre og sto ca 15-20 meter fra skytetårnet. Han siktet og trakk av. Dyret falt umiddelbart. Han hadde rifle med påmontert kikkertsikte.

Spørsmålet var om det forelå overtredelse av viltloven § 29 – forbudet mot inhuman jakt – begrunnet i at jakten fant sted om kvelden da det var mørkt. Jegeren ble domfelt for overtredelse av viltloven § 19 i tingretten, men frifunnet i lagmannsretten. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett over lovanvendelsen.

Lagmannsretten fant at jegeren – da skuddet ble avfyrt – hadde god kontroll over situasjonen, og at risikoen for skadeskyting ikke var særlig stor. Høyesterett fant at lagmannsretten her hadde foretatt en bred vurdering av sentrale momenter som er relevant for risikovurderingen. Det forhold at ettersøk etter eventuelle skadeskutte dyr ville bli vanskelig på grunn av mørke, gjorde at det kunne reises tvil om riktigheten av lagmannsrettens frifinnende dom. Selv om risikoen for skadeskyting – slik som i dette tilfellet – ikke var spesiell stor, må ettersøk under dårlige lysforhold alltid kunne organiseres slik at intensjonene med reglene om ettersøk blir oppfylt.

Høyesterett uttalt at lagmannsrettens begrunnelse i liten grad var knyttet til de konkrete forhold i saken. Lagmannsretten burde i større grad forankret drøftelsen i de stedlige forhold knyttet til den omstendighet at det etter viltloven § 20 tredje ledd ikke ville være anledning til å benytte kunstig lys under søk i mørket etter skadeskutte dyr. Høyesterett fant likevel at det ikke var grunnlag for å anta at lagmannsretten hadde lagt en uriktig lovanvendelse til grunn for sin frifinnende dom. Det ble bemerket at det ikke var anket over mangelfulle domsgrunner.

Ansvarlig redaktør av Miljøkrim påpeker viktigheten av at politiet og påtalemyndigheten ved etterforskning av slike jaktsaker fortsatt retter fokus mot jakten som et hele. Det er viktig å kartlegge de siktmessige og topografiske forhold i den konkrete saken slik at retten kan foreta en detaljert og konkret vurdering av jaktsituasjonen og jegerens aktsomhet.