Gårdeier dømt for manglende brannsikring i solstudio

Høyesteretts kjennelse 4. januar 2008

I en brann i et ubetjent sol- og treningsstudio i Bergen ble to kvinner som oppholdt seg i et solsengrom i tredje etasje sterkt kullosforgiftet. Brann- og røykutvikling hindret dem i å ta seg ned trappen til annen etasje eller over i et annet bygg hvor det var vindu ut i det fri. I rommet hvor de ventet på hjelp var det ikke vindu, et tidligere vindu var bygget igjen. Det var ikke installert noen form for røykvarsling, og fungerende brannslukkingsutstyr bestod i ett seks kilos pulverapparat for alle eiendommens fem bygg. Apparatet stod ikke i bygget hvor det brøt ut brann.

Gulating lagmannsrett karakteriserte hele tredje etasje som en brannfelle, og domfelte eieren av gården for overtredelse av krav i brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter til brannteknisk utforming og rømningsvei.

Gårdeierens anke til Høyesterett ble forkastet, slik at dom på 30 dagers fengsel og 50 000 kroner i oppreisning til hver av kvinnene ble stående. Høyesterett fastslo blant annet at generelle overordnede krav til brannsikkerhet gjelder ved siden av spesifikke krav til enkeltelementer i bygget, jf forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1. § 2-1 annet ledd, som sier at kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven er oppfylt, innebærer derfor ikke at brannsikringen automatisk er tilfredstillende om det enkelte vindu eller lignende er en prekvalifisert løsning, jf TEK-forskriften § 7-21 om dokumentasjon ved brann.

Høyesterett avviste videre anførsel om at forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-3 om rømning av personer kun gjelder rømningsveier, og ikke også oppstiller et generelt krav til rømningsmuligheter. De aktuelle rømningsveiene for de to kvinnene dekket ikke behovet for rask og sikker rømning. Domfellelsen ble derfor opprettholdt også på dette punktet.