Dette ble ansett som inhuman jakt etter viltloven § 19. Om dette skriver bl.a. tingretten: «Retten ser det slik at bestemmelsen om human jakt i lovens § 19 og bestemmelsen i forskriftens § 27 bl.a. innebærer at jegeren skal sørge for at jakten blir utført på en slik måte at dyret som søkes felt, avlives så hurtig som mulig. Lovens § 19 innebærer også at jakten skal utøves slik at ikke andre vilt enn det som søkes felt, utsettes for fare for unødig lidelse.» Domfelte hadde filmet episoden og hevdet i retten at han så at det første skuddet var et godt treff i bukken. Sakkyndig vitne professor Jon Martin Arnemo avgav forklaring i retten, og retten la vekt på hans forklaring om at ingen jeger kan si med sikkerhet om dyret er dødelig truffet før dyret er undersøkt. Ingen jeger kan se om det er et hjerte- eller dobbeltsidig lungetreff før dyret slaktes, selv om treffet er innenfor det område hvor jegeren er trent opp til å treffe. Et hjortedyr som er truffet innenfor det område hvor jegeren skal treffe, kan leve lenge. Selv om dyret faller, kan det dersom det ikke er truffet i hjerte, lunge eller påført store skader på de store blodårene, reise seg for å løpe langt. Derfor mente Arnemo at før en skjøt et nytt dyr skulle en gå frem og sjekke dyret før jakt på nytt dyr startet. Jegeren ble idømt en bot på 8 000 kroner. En noe lav straff ikke minst når det noe overraskende ikke var påstått fradømmelse av rett til jakt. Jegeren har anket dommen.