På sjøen

Av politiinspektør Robert Bjugn, Helgeland politidistrikt

Fra en miljøkoordinators synspunkt byr Helgeland politidistrikt på de fleste utfordringene en kan ønske seg. Alt fra ulovlig motorferdsel og faunakriminalitet til forurensing og kulturminneproblematikk.


Organisering av miljøarbeidet

Miljøkoordinatoren er underlagt Fellesoperativ enhet. Fra å være en ¼ funksjon, er nå stillingen tilnærmet en heltidsstilling. Politidistriktet er organisert i fire regioner og i hver av regionene er det en miljøkontakt. Om organiseringen er optimal er stadig til vurdering. Rent operativt fungerer organisasjonsmodellen bra, men tiden er kanskje moden for å knytte miljøfunksjonen nærmere distriktets Økoteam. Ut over dette har distriktet en velfungerende miljøjurist i politiadvokat Linda Rømma.

Miljøkoordinatoren har en forholdsvis fri stilling og arbeider innenfor rammene av politimesterens miljøhandlingsplan. Miljøhandlingsplanen er bygget på sentrale føringer samt Miljøforum Nordlands prioriteringer.


Miljøutfordringer

Forurensing

Ulovlig utslipp til luft og vann har vært et stadig tilbakevendende problem. Store industriaktører slipper ut betydelige mengder støv og miljøgifter. Det meste av utslippene er regulert gjennom SFT sine utslipptillatelser, men det er ingen hemmelighet at enkelte aktører i mange år ikke har tatt disse påleggene alvorlig nok. Dette har igjen ført til etterforskning og bøtelegging.

Situasjonen er nå betydelig bedret etter strengere pålegg fra forurensingsmyndighetenes side. Også investeringer på flere hundre millioner kroner i nye renseanlegg med ny og verdensledende renseteknologi har bidratt til forbedringen. Bevisst satsing på å få bukt med problemet førte til at Rana kommunes miljøvernpris i år nettopp gikk til stålprodusenten Celsa Armeringsstål.

 

Motorferdsel

Motorferdselproblematikken skulle være godt kjent for de fleste av Miljøkrims lesere. Statskog Fjelltjenesten og Statens Naturoppsyn (SNO) har gjennom mange år, og i nært samarbeid med politiet, gjort en god innsats ved å bekjempe både barmarkskjøring og ulovlig motorferdsel med snøskuter. Ett av problemene ved snøskuterkjøring er enkelte kommuners liberale dispensasjonspraksis. Ja, vi har til og med opplevd at politifolk har vegret seg for i det hele tatt å gjennomføre kontroller fordi nærmest all kjøring har vært «lovlig».

På landsbasis ble det i fjor gitt 12 000 dispensasjoner etter motorferdselsloven. Halvparten av disse ble gitt i Nord Norge. Av landets kommuner ga Rana kommune flest dispensasjoner med totalt 1 401 tillatelser. Når den nye motorferdselloven blir vedtatt håper jeg at både forvaltningen og politiet får et bedre verktøy å arbeide med enn tilfellet har vært til nå.

Barmarkskjøring synes å bre om seg mer og mer med betydelige terrengskader som resultat. Enkelte tilfeller blir anmeldt og senest i august i år ble seks ungdommer fra Helgeland påtruffet under ulovlig barmarkskjøring. Forelegget på 15 000 kroner ble ikke vedtatt og saken er derfor fortsatt under etterforskning.

 

Kulturminner

I politidistriktet er det mange registrerte kulturminner, det gjelder både høyt til fjells, men også langs en langstrakt kyststripe. Jeg har inntrykk av at kommunene etter hvert er blitt flinke til å «passe på» registrerte kulturminner og også sørge for nødvendige og pålagte undersøkelser før forskjellige tiltak iverksettes.

 

Elvefiske

De siste årene har det fra lokalt hold vært stor oppmerksomhet rettet mot problemene som de lakseførende vassdragene i regionen har med Gyrodactylus salaris (Gyro), både når det gjelder infeksjon, behandling og smitte. Vi snakker her om store og nasjonalt viktige laksevassdrag som Ranelva, Røssåga og Vefsna. Ranelva ble behandlet med rotenon I 2003 og 2004, og det arbeides nå jevnt og godt for å hindre resmitte.

Grunneierne føler nok av den grunn et sterkt behov for kontroll med aktivitetene i og rundt vassdraget, og for et tett og godt oppsyn. Siden politiet ikke har kapasitet til å drive direkte oppsyn langs elvestrekningene, har vi ved flere anledninger holdt informasjonsmøter og korte kurs for å bevisstgjøre grunneierne om hvilke rettigheter og ikke minst plikter som følger med kontrollvirksomheten. Slik lokal kompetanseoverføring er etter min mening et godt kriminalitetsforebyggende tiltak.


Rovvilt

Jerv

For politiet på Helgeland er arbeid med rovvilt ofte et aktuelt tema. Selv om politiet ikke har noe med forvaltningen å gjøre, er det ikke tvil om at vi med vår tilstede-værelse i sentrale rovviltområder kunne ha avdekket eller avverget en del ulovligheter.

Som eksempel kan jeg å nevne et par episoder. Politiet fikk for et par år siden melding fra turgåere om et jerve-kadaver som var nedsteinet. Stedet ble undersøkt og hendelsen dokumentert. Det viste seg å være en voksen jerv som var drept og ut fra spor på beinrestene tydet mye på at en skarp gjenstand, kanskje en spade, var brukt til å ta livet av dyret.

Barmarkkjøring
Resultat av ulovlig barmarkskjøring sommeren 2008.
Saken er under etterforskning. Foto: politibetjent Trygve Ulset
Snøskuter
Ulovlig snøskuterkjøring i Saltfjellet og Svartisen Nasjonalpark.
Foto: politibetjent Trygve Ulset
Opplæring
Politistudenter får opplæring i miljøkontroll.
Foto: politibetjent Trygve Ulset

For øvrig var det ikke mulig å finne dyrets hode. Senere møtte jeg tilfeldigvis noen italienere som jaktet ryper i Sverige, like over riksgrensa fra der jervekadaveret ble funnet. En av disse fortalte at han hadde «fått» et jervehode fra en person som hadde tilknytning til området Trofeet står formentlig i dag på ei kostbar peishylle et sted i Italia.

 

 

 

Bjørn

Det skal være to årlige ynglinger av bjørn innenfor politidistriktets grenser og det er ikke tvil om at bjørnen representerer et merkbart problem for enkelte saueeiere på Helgeland. Politiet har likevel til nå ikke registrert ulovligheter knyttet til dette konfliktområdet.

 

 

 

Havørn

Siste hekkesesong forsvant ca. 90 % av eggene og ungene fra havørnlokalitetene på kysten av Helgeland. Statens Naturoppsyn fører nøye tilsyn med områdene og konstaterte tidlig på våren at det så ut til å bli en god sesong for havørnbestanden. Av en eller annen grunn forsvant både egg og unger uten at det ble funnet spor etter døde ørneunger eller rester fra eggene. Vi har ingen klar teori om hva som har skjedd, men kan selvfølgelig ikke utelukke at reirene er plyndret. En annen teori er at ferdselsforbudet rundt holmene er brutt av fritidsfiskerne med den følge at predatorer har forsynt seg av egg og unger. Politiet etterforsker fortsatt saken.

 

Verneområder

Saltfjellet og Svartisen Nasjonalpark samt Børgefjell Nasjonalpark er to store verneområder i politidistriktet. Samlet er det 83 verneområder i politidistriktet hvorav de fleste av disse er naturreservater. Politiet har ikke registrert spesielle eller ekstraordinære problemer knyttet til disse områdene.

 

Miljøforum

Miljøforum Nordland er en viktig aktør i det tverrfaglige samarbeidet i fylket. Jeg vil nevne Statskog, SNO, Kystvakta, Fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunens kulturvernavdeling som særlig viktige samarbeidspartnere. Miljøforumet har i sterk grad bidratt til forenklet samarbeid innenfor miljøspørsmålene også i Helgeland politidistrikt.

 

Samarbeid med Politihøgskolen avd. Bodø

Sist vinter tok høgskolelektor Ole B. Grotnes med seg en del studenter til Helgeland hvor de fikk innføring i praktisk oppsynstjeneste. Etter min oppfatning et viktig bidrag for å bevisstgjøre nye polititjenestemenn og -kvinner om at miljø er et fagfelt hvor politiet spiller en viktig rolle. Håpet er selvfølgelig at samarbeidet vil fortsette også i årene framover.

Ulovlig maling
Ulovlig maling på fredet kulturminne. Pila peker mot runeskrift i kleberstein på Esøya, (runeskriften forstørret i eget innfelt bilde). Bildet er tatt under en samarbeidskontroll på Helgelandskysten. I forgrunnen kulturvernsjef Egil Murud og arkeolog Trine Johanson fra Nordland fylkeskommune. Foto: Robert Bjugn Trine Johanson fra Nordland fylkeskommune. Foto: Robert Bjugn
Bjørn Einar Bjørnå
Politibetjent Bjørn Einar Bjørnå under åstedundersøkelse etter funn av drept jerv. Det var kommet inn melding fra turgåere om et jervekadaver som var nedsteinet. Stedet ble undersøkt og hendelsen dokumentert.

Åsted

Det viste seg å være en voksen jerv som var drept og ut fra spor på beinrestene tydet mye på at en skarp gjenstand, kanskje en spade, var brukt til å ta livet av dyret. For øvrig var det ikke mulig å finne dyrets hode. Senere møtte jeg tilfeldigvis noen italienere som jaktet ryper i Sverige, like over riksgrensa fra der jervekadaveret ble funnet. En av disse fortalte at han hadde «fått» et jervehode fra en person som hadde tilknytning til området Trofeet står formentlig i dag på ei kostbar peishylle et sted i Italia. Foto: Robert Bjugn

Norgeskart

Helgeland politidistrikt

  • Innbyggere: 73 950
  • Ansatte i politidistriktet: 179
  • Areal: 13025,31 km2
  • Kystlinje fastland: 134,4 km
  • Høyeste fjell: Oksskolten - 1 916 moh.
  • Naturvernområder: 83