Tekst: Rådgiver Silje Lien Nilsen, Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA)

Project scalePå verdensbasis anslås omfanget av UUU-fiske (ulovlig, urapportert og uregulert fiske) og fiskerikriminalitet å være om lag 15 prosent av all fangst. Det tilsvarer mellom 11 og 26 millioner tonn fisk i året. Organisasjoner som FN og INTERPOL setter fiskerikriminalitet i sammenheng med annen grensekryssende organisert kriminalitet, og den knyttes opp mot andre typer kriminalitet som korrupsjon, hvitvasking, menneskehandel og smugling av narkotika og våpen. Representanter fra justis- og fiskerimyndigheter fra hele verden gjestet nylig Lyon i forbindelse med lanseringen av INTERPOLs fiskekrimsatsing «Project SCALE». I 2012 opprettet INTERPOL en ad hoc-arbeidsgruppe som en del av organisas­jonens satsing for å bekjempe fiskerikriminalitet. Arbeidsgruppen inngår i INTERPOLs program mot miljøkriminalitet og har et særlig fokus på fiskerikriminalitet utenfor vestafrikanske kyststater. Nå – et år senere – har arbeidsgruppen blitt etablert som en permanent satsing. Arbeidsgruppen ledes av Gunnar Stølsvik, og han mener at «INTERPOLs engasjement er et stort skritt i riktig retning for å bekjempe fiskerikriminalitet».

Satsingen i INTERPOL har fått navnet Project SCALE, og den offisielle lanseringen fant sted i INTERPOLs hovedkvarter i Frankrike den 26. februar i år. Deltakere fra både justis- og fiskerisektoren fra hele 63 av INTERPOLs medlemsland, samt internasjonale organisasjoner som FN, EU og Verdensbanken, var representert under lanseringen. I tillegg holdt ministere og andre høytstående tjenestemenn fra en rekke land som Norge, Chile, Costa Rica, Liberia, Sierra Leone, Spania, Storbritannia og Togo innlegg under åpningen.

Lanseringen av Project SCALE tok fatt i følgende tre hovedtemaer:

  • hvilke utfordringer grensekryssende organisert fiskerikriminalitet representerer, og hvordan de skal håndteres
  • behovet for å bekjempe bruk av ugjennomtrengelige selskapsstrukturer som skatteparadiser og bekvemmelige flaggstater
  • behovet for tverretatlig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt

Stølsvik uttaler at «særlig utfordrende i fiskerisektoren er at det ligger i næringens natur at fartøyene opererer innenfor mange forskjellige lands jurisdiksjoner og i åpne havområder utenfor noen kyststaters jurisdiksjon. Det er liten oppdagelsesrisiko, noe som også forsterkes ved at det ikke er enkeltmennesker som berøres direkte, og som kan anmelde forholdet. Den ulovlige sjømaten produseres, transporteres og omsettes gjennom en rekke selskaper – både lovlige og fiktive, og i forskjellige land. Dette kan bidra til å tilsløre hvor i kjeden den kriminelle handlingen er begått».

Et av målene med Project SCALE er å hjelpe medlemslandene med å gjennomføre grensekryssende operasjoner. Formålet med operasjonene er at medlemslandene skal dele informasjon om potensielle fartøy som driver kriminell virksomhet slik at det respektive landet kan etterforske saken videre. Slike operasjoner er allerede satt i gang, og det har vist seg at de er et godt virkemiddel for å skape tillit mellom landene når det gjelder deling av informasjon.

Nasjonale innsatsenheter mot miljøkriminalitet

Ytterligere et mål med Project SCALE er at medlemslandene skal oppmuntres til å etablere nasjonale innsatsenheter innenfor miljøområdet, såkalte National Environmental Security Task Forces (NEST). Formålet med NEST-ene er å sikre et tett og godt samarbeid mellom nasjonale etater og internasjonale samarbeidspartnere. INTERPOLs anbefaling er at NEST-ene skal ha representanter fra både nasjonale etater innenfor miljøkriminalitetsbekjempelse og fra blant annet politi-, toll- og påtalemyndigheter.

Norsk satsing

I Norge har vi allerede etablert et tverretatlig samarbeid mot fiskerikriminalitet og UUU-fiske gjennom Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA). Samarbeidet er sammenfallende med INTERPOLs NEST-modell og ble etablert som et ledd i regjeringens satsing for å bekjempe fiskerikriminalitet. FFA er et samarbeidsprosjekt bestående av deltakere fra påtalemyndig­heten, politi-, fiskeri-, skatte- og tollmyndighetene, Arbeidstilsynet, Kystvakten og Kystverket. Prosjektleder rapporterer til en styringsgruppe bestående av representanter fra de berørte departementene, og prosjektet har vært virksomt siden 2010. Prosjektet skal blant annet heve kunnskapsnivået om fiskerikriminalitet, sikre et tettere samarbeid mellom de berørte etatene nasjonalt og delta i internasjonale fora for å påvirke til etablering og håndheving av et fungerende regelverk.

Erfaringene fra prosjektet er at mistanke om fiskerikriminalitet i hovedsak starter i kontrollsporet, og at kontrollmyndighetene bidrar med verdifull informasjon til politiet i saker hvor det er grunn til å tro at det er skjedd noe straffbart. Vi erfarer at INTERPOL er en verdifull aktør når det gjelder å bistå medlemslandene med å avdekke fiskerikriminalitet, blant annet fordi det tilrettelegges for samarbeid og informasjonsutveksling på en tilfredsstillende måte, at ekspertene som er involvert i første hånd, får mulighet til å møte kolleger i tilsvarende etater i andre land, samt at INTERPOL er i stand til å koordinere inter­nasjonale operasjoner på en måte som vi ikke er i stand til å gjøre selv.