Tekst/saksfoto: Det finske tollvesenet

Anmodning om tiltale i omfattende naturkrimsak. Avdelingen for alvorlig kriminalitet i det finske tollvesenets kriminalenhet i Vasa, er i ferd med å avslutte etterforskingen av en omfattende serie brudd på naturvernlovgivningen. Tollvesenet beslagla i november 2011 en samling med rundt 9 000 fugleegg hos en finsk statsborger som var selvstendig næringsdrivende i Österbotten i Finland. Den mistenkte hadde selv plukket mange av eggene, blant annet i Finland, Sverige, Norge og Island. De norske eggene hadde blitt plukket i Finnmark, og personen er mistenkt for smugling av disse. Det ble i tillegg beslaglagt rundt 300 døde fugler, der noen var utstoppede og andre nedfryste. Det finske mattilsynet Evira fant at en del av de nedfryste fuglene var skutt.

En stor del av beslaget besto av fugler og egg fra utrydningstruede og fredede arter, som er vernet i henhold til CITES-konvensjonen og Finlands naturvernlovgivning. Det ble også funnet og tatt beslag i andre vernede dyr eller deler av dyr. Lovbruddene som ble etterforsket, var brudd på jakt- og naturvernlovgivningen, smugling, skattebedrageri samt brudd på våpenloven.

Miljødepartementet i Finland fastsetter i egen forskrift i henhold til naturvernloven veiledende verdier for vernede arter. I henhold til denne forskriften vil den mistenkte kunne bli ilagt erstatningsansvar for et beløp som kan overstige 700 000 euro.

Fugler Finland
Disse spurvehaukene ble funnet i fryseren til den mistenkte fra Österbotten i Finland. Dette utstyret for å plukke egg tilhører den mistenkte fra Österbotten i Finland. Den mistenkte fra Sør-Finland hadde også stolpesko og oppbevaringskasser.

Utvidelse av etterforskingen

Den finske etterforskingen har blitt utvidet til også å gjelde en sak i Sør-Finland, der tollvesenet i september 2012 beslagla rundt 700 fugleegg samt døde fugler hos en selvstendig næringsdrivende i Nyland. Vedkommende hadde importert en del av fugleeggene fra Færøyene og Russland, men etterforskingen har ikke avdekket at den mistenkte har plukket noen av eggene i Sverige eller Norge. En del av eggene kan stamme fra de nordiske landene, men i så fall som følge av byttehandel. En del av fuglene som tollvesenet ikke fikk tatt beslag i, er blitt stoppet ut og videresolgt. Erstatningsbeløpet for den mistenkte i Nyland vil komme på rundt 100 000 euro. Saken vil bli oversendt påtalemyndigheten for anmodning om tiltale i løpet av sommeren 2013.

Internasjonal etterforsking

Det finske tollvesenet har i samarbeid med politiet i Sverige etterforsket disse sakene gjennom en internasjonal etterforskingsgruppe, som opprinnelig ble opprettet i Storbritannia. De har også samarbeidet med politiet i Norge og Storbritannia. Så langt har rundt 30 000 egg blitt beslaglagt i disse sakene.

Det finske erstatningssystemet for fredede dyr og planter er svært anvendelig og har vakt stor oppmerksomhet internasjonalt. Blant annet justis- og miljømyndighetene i Sverige og Storbritannia har ønsket å få vite mer om dette systemet. Norge har også vist sin interesse. De veiledende verdiene er til hjelp for domstolene når de skal behandle forelegg og fastsette erstatningsbeløp.