Kirke

Tekst: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM  //  kenneth.didriksen@politiet.no

Det er kirkevergene som har den praktiske oppgaven med å forvalte kirkebyggene og inventaret i disse. Dermed har de også ansvaret for å forebygge tyveri, og de er politiets kontaktpersoner ved hendelser som anmeldes. Erfaring viser at disse partene, politiet og kirkevergene, som begge har nøkkelposisjoner når det gjelder å beskytte vår felles kulturarv, vet lite om hverandres organisering og arbeidsmetodikk.

I erkjennelse av status quo har KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon), med finansieringsmidler fra Kulturdepartementet, inngått et samarbeid med ØKOKRIM om å utarbeide en felles veileder for bedre å kunne beskytte kulturskattene.

Det er snakk om en enkel, men likevel svært nyttig og grunnleggende redegjørelse for fremgangsmåten både ved forebygging og ved anmeldelse av tyveri. Deler av innholdet er ment for de kirkelig ansatte, mens andre deler har politiet som målgruppe, og politiet og kirkevergene får forklart hvordan den andre parten er organisert og jobber. Vi vet at kirkeinventar i økende grad har blitt gjenstand for tyveri, og ved å gi partene mer kunnskap om hverandre er målet å få en enklere dialog og forhåpentligvis en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. Planen er å publisere veilederen rundt årsskiftet. For politiets del vil veilederen også bli lagt ut på fagportalen KO:DE.