Av politiadvokat Henning Klauseie, Hedmark politidistrikt

– Politiet i Hedmark har funnet noen av dem. Politiet i Hedmark aksjonerte senhøstes 2008 mot en faglig anerkjent preparant i Hedmark. Det ble tatt et meget stort beslag – flere frysebokser fulle av skinn, skrotter og hele eller deler av en rekke dyrearter.

ØKOKRIM bisto Hedmark politidistrikt med å artsbestemme dyrene i beslaget, og man fant at en rekke av dem er dyr som er totalfredet. Det ble blant annet funnet et bjørnehode, to ulver, ikke mindre enn deler av 54 gauper, 20 jerver, fire kongeørner og en mengde hauker og falker. I tillegg var det lovlige dyr i tallrikt omfang.

Etterforskingen viste at en god del av beslaget var lovlig felt under lisensjakt eller skadefellingsjakt. Politibetjent Espen Berget ved Stange lensmannskontor var hovedetterforsker på saken, og han avhørte en rekke jegere på Østlandsområdet for å sjekke ut deler av beslaget.

Ved vurderingen av saken var DNA-analyser av uvurderlig hjelp. Politiet kunne ved hjelp av DNA-basen hos NINA dokumentere at flere av jervene ikke var lovlig felt. Siktede hevdet at han ikke husket hvem som hadde levert jervene til ham for utstopping, men at de var «veldig gamle». Problemet med hans forklaring var at flere av jervene var registrert i live så sent som vinteren 2008, bare et halvår før de lå i en fryser i Hamar. Det var da registrert DNA fra avføring i blant annet Ringebu, Gausdal og Engerdal kommuner.

Preparanten hadde heller ikke fulgt forskriftene fra 2005 om registrering i Rovbasen hos Direktoratet for naturforvaltning. Selv om han hadde drevet en betydelig virksomhet hadde han ikke registrert et eneste dyr.

Artikkelforfatteren tiltalte preparanten for heleri (straffeloven § 317) ved at han hadde mottatt dyr som måtte være ulovlig felt (fem jerver og en kongeørn) og for brudd på viltlovens bestemmelser om registrering av fredet vilt. Han erkjente straffeskyld i retten for kongeørnen og bruddet på viltloven, men ikke for jervene. Preparanten var meget uvillig til å forklare seg om hvem som hadde levert dyr til ham for utstopping. Selv etter å ha blitt foreholdt konkrete navn var han taus – han ville «ikke angi noen». Beslaget viser seg å ha forgrening mot bjørnesaken fra Trysil i 2008.

Hedmarken tingrett fant ingen grunn til å tro på hans forklaring om opphavet til dyrene. Det ble lagt avgjørende vekt på DNA-registreringen av jervene, og konklusjonen fra forsker Øystein Flagstad ved NINA, om at dyrene hadde vært i live på et ganske sent tidspunkt.

Mannen ble dømt til fengsel i 90 dager, herav 60 dager betinget. Påtalemyndigheten påsto i tillegg at han skulle fradømmes retten til å drive som preparant, men dette ble han frifunnet for under noen tvil. Retten la vekt på at mannen hadde drevet dette som yrke i over 40 år, og at han ikke hadde annen yrkeserfaring. Dyrene som var omhandlet i tiltalen ble inndratt. De deler av det øvrige beslaget som gjelder fredede dyrearter vil bli inndratt i eget inndragningsforelegg. Påtalemyndigheten vil anke over reaksjonsfastsettelsen.