Mens det i fjor var mellom 75 og 80 gaupefamilier i Norge før kvotejakten, var det mellom 70 og 74 gaupefamilier på samme tid i år. Dette gir en nedgang fra 441 til 470 gauper i fjor til mellom 413 og 436 i år, viser en rapport fra Rovdata. – Det ble i fjor skutt 134 gauper og i år 137, og vi må helt tilbake til midten av 1800-tallet for å finne høyere fellingstall enn dette i Norge, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata. 

GAupe(Kilde: Aftenposten, avisen har hentet informasjonen www.rovdata.no, uke 20, foto: Johannes Jansson, www.orden.org)

 

Bakgrunn for nedgangen

Seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i viltseksjonen under Direktoratet for naturforvaltning forteller til Miljøkrim at bakgrunnen for nedgangen i bestanden av gaupe i Norge først og fremst er økte kvoter og økte fellingstall de siste fire årene. Årsaken til økte kvoter er at gaupebestanden i Norge ligger over et nasjonalt fastsatt bestandsmål på 65 årlige ungekull (registrerte gaupefamilier). 

Ungekullene er fordelt på syv forvaltningsregioner for rovvilt. Innenfor hver av disse forvaltningsregionene er det satt mål for antall årlige ungekull. Hver forvaltningsregion har en rovviltnemnd som setter kvoten for jakt på gaupe, så lenge forvaltningsregionen ligger på eller over det fastsatte målet for sin region. 

Rovdata, som blant annet leverer bestands-tall på gaupe, har ansvar for drift av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Ansvaret er gitt av Direktoratet for naturforvaltning. 

 

Du kan lese mer om forvaltning av gaupe på www.rovviltportalen.no.