Skjærgården på Sørlandet

Av politioverbetjent Haakon Haaverstad, Økokrim. Foto: yaymicro.no

De to hovedspørsmålene som ble aktuelle var om tiltaket var søknadspliktig, og om det var i strid med bestemmelser i eller i medhold av lov, forskrift, reguleringsplan, kommuneplan, mv.

Vesentlig terrenginngrep er søknadspliktig, jf. § 93 første ledd bokstav i. Slike tiltak er i utgangspunktet ulovlige uten søknad og tillatelse. Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK-forskriften) § 5 annet ledd nr. 3 bokstav g unntar imidlertid helt fra byggesaksbehandling ved «planering av terreng når tiltaket ikke fører til mer enn tre meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk».

Dette er et unntak fra plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav i. Unntaket kommer til anvendelse på den omstridte sprengningen. Ca. 250 m2 svaberg ble fjernet/planert, men avvik fra opprinnelig terrengnivå oversteg ikke tre meter. Tiltak kan være søknadspliktige selv om de medfører mindre enn tre meter avvik fra opprinnelig terrengnivå, men ble vurdert å ikke være det i denne saken, jf. SAK-forskriften § 5 første ledd.

Et tiltak som er unntatt byggesaksbehandling, jf. pkt. 1), vil være ulovlig dersom det er i strid med bestemmelser i plan- og bygningsloven eller i medhold av den, jf. SAK-forskriften § 4. Den omstridte sprengningen på Portør skjedde som nevnt innenfor det som var regulert til byggeområde i reguleringsplanen. I et slikt område er slike tiltak normalt ikke i strid med planformålet, i motsetning til om det for eksempel var regulert til naturvernområde. Heller ikke reguleringsbestemmelsene satte forbud mot sprengningen.

Saken viser også at man kan risikere at anmeldelser ikke fører frem dersom påstått overtrådte lovregler eller kommunale vedtak ikke er presise nok. Generelt gjelder at krav og presiseringer som kommunene vedtar bør være så klare som mulige og helst tas inn i selve reguleringsplanen eller – bestemmelsene. Dette vil vise seg svært viktig dersom eventuelle ulovligheter skal håndheves på senere tidspunkt i prosessen.

Økokrim har i flere saker sett at unntaket fra plikten til å søke kommunen om byggetillatelse kan føre til større terrenginngrep enn det som kanskje var lovgivers intensjon. Økokrim har tatt dette opp med Kommunal- og Regionaldepartementet.