Den 2. september 2010 avsa Sør-Trøndelag tingrett dom mot lederen i et veglag som hadde anlagt en ulovlig veg i et verneområde ved Forollhogna Nasjonalpark. Lederen ble domfelt både for overtredelse av naturvernloven for brudd på verneforskriften for Endalen landskapsvernområde, og for overtredelse av plan- og bygningsloven for å ha utført vesentlig terrenginngrep uten tillatelse. Han ble idømt en bot på kr 50 000.
Etter verneforskriften er området vernet mot alle inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, som for eksempel vegbygging. Det ble lagt til grunn at veglaget ikke var en juridisk person, og straffeansvar ble derfor rettet mot formannen personlig.

Veglaget hadde anlagt en veg på en strekning av ca. 350 meter langs et eldre kjørespor. Bjørkeskogen var ryddet unna, traseen var grøftet og planert, og masse var påført veien i hele bredden, alt uten tillatelse fra kommunen.

Veglaget hevdet at tiltaket ikke var søknadspliktig da det måtte anses som vedlikehold av eksisterende veg, som etter forskriften er tillatt uten søknad. Tingretten avviste dette og uttalte at arbeidene som var gjort, medførte at noe som tidligere var en gressgrodd traktorvei av svært enkel standard, fikk en standardheving som totalt sett endret veiens karakter og hvordan denne fremsto i landskapet.

Tiltalte hevdet videre at han hadde vært i god tro, da han var frifunnet for lignende arbeider på samme vei tidligere. Tingretten uttalte derimot at tiltalte på bakgrunn av tidligere strid om lovligheten ved utbedring på vegen, hadde sterk oppfordring til å avklare lovligheten av videre arbeider med de rette forvaltningsinstanser før han fortsatte utbedring av vegen.
Domfelte har anket over lovanvendelsen og bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.