Tekst: politioverbetjent Åse Vassend, Oslo Politidistrikt  //  ase.vassend@politiet.no

 

Bot på 1 000 000

Bilde som viser hvor ulykken inntraff

Pilene på bildet viser hvor ulykken inntraff. Pil 1 viser åpningen som fornærmede lå i når ulykken inntraff. Pil 2 viser sylinderen som klemte fornærmede. Pil 3 viser låsebolten som fornærmede forsøkte å banke løs.

Oslo kommune har vedtatt et forelegg på 1 000 000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven.

Under arbeid med å skifte hydrauliske syl­indere i en del av maskineriet til forbrenningskjelen gikk en av de ansatte inn på en del av området som ikke var merket med at arbeid pågikk, eller merket på annen måte. Vedkommende, som i utgangspunktet ikke var satt til å gjøre jobben, men utførte arbeid på et annet sted på anlegget, ønsket å hjelpe til. Han krøp inn i en av sonene for å løsne en låsebolt som hadde kilt seg fast. Ingen av de som var satt til å utføre arbeidet, så at han krøp inn. Sonen han gikk inn i, var ikke avstengt, og han ble klemt av bevegelige deler.

En annen ansatt som sto i nærheten, fikk stengt trykket i sylinderen så fort han oppdaget hva som hadde skjedd. Den skadde døde på sykehuset tre uker senere.

Grunnlaget for forelegget var at virksomheten skulle ha kartlagt farer og problemer, vurdert risiko og utarbeidet planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Etterforskingen avdekket manglende kartlegging av jobben som skulle utføres.

Arbeidstakerne skulle ha vært gjort kjent med den potensielle ulykkes- og helsefaren forbundet med denne type arbeid, og de skulle ha fått nødvendig opplæring.

Når det skal utføres arbeidsoppgaver som kan innebære særlig fare for liv og helse, plikter virksomheten å utarbeide en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres, og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. Etterforskingen avdekket i dette tilfellet at det ikke var utarbeidet en sikker jobb-analyse for bytte av hydrauliske sylindere. Maskiner og annet arbeidsutstyr skal dessuten ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstakerne er vernet mot skader. Det var ikke tilfelle her.

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr av 26. juni 1998 fastslår at arbeidsutstyr som medfører særlig fare ved bruk, skal ha en skriftlig instruks. Farlig utstyr skal utstyres med verneinnretninger som hindrer adgang til faresoner, eller som stanser de farlige delenes bevegelse før det gis adgang til faresonene. I denne saken var det ingen varsler om at arbeid pågikk. I avhør ble det hevdet at alle så at det pågikk arbeid fordi det lå verktøy og deler utover gulvet på arbeidsstedet, men dette er ikke tilstrekkelig.

Forskriften fastslår også at vedlikeholdsarbeid alltid skal gjennomføres på en sikker måte, og som hovedregel ved at utstyret er stanset og energitilførselen er koblet fra. Etterforskingen viste at dersom alle sonene hadde vært avstengt og gjort trykkløse, ikke bare de sonene det opprinnelig ble arbeidet i, kunne ulykken vært unngått.

 

Foretaket har vedtatt boten

Oppreisningsbeløpet til de etterlatte på til sammen 600 000 kroner ble ikke tatt med i forelegget.