Av Politioverbetjent Tuva Brørby, Økokrim

 

I september og oktober 2010 pågikk en internasjonal aksjon, initiert av INTERPOL, rettet mot illegal handel av reptiler og amfibier. Til sammen var 51 land fra fem kontinenter med på aksjonen.

Aksjonen resulterte i arrestasjoner av personer og beslag av tusenvis av dyr og produkter til en verdi av over 25 millioner euro. I tillegg omfattet beslagene våpen og narkotika.

Operasjon RAMP var en oppfølger til operasjon TRAM, som ble gjennomført i februar 2010. TRAM var rettet mot illegal handel med tradisjonell asiatisk medisin med innhold av produkter og/eller derivater av arter som er beskyttet av CITES-konvensjonen1. Til sammenligning ble det i TRAM-aksjonen beslaglagt verdier for over ti millioner euro. Norge deltok i operasjon TRAM, men vi var ikke med i operasjon RAMP. ØKOKRIM ville gjerne ha deltatt i begge, men hadde ikke ressurser til det akkurat da.Samarbeid

Operasjon RAMP ble gjennomført som et samarbeid mellom politi, toll og andre spesialiserte enheter som bekjemper faunakriminalitet i de ulike landene. Tusenvis av inspeksjoner og ransakinger ble gjennomført og hundrevis av mistenkte ble etterforsket og/eller siktet i hundrevis av pågående saker.

Målet med operasjon RAMP var å avdekke og pågripe personer som var mistenkt for faunakriminalitet, samt å etablere et samarbeid mellom landene og deres håndhevingsapparater for å øke bekjempelsen av organisert faunakriminalitet. INTERPOL sier i sin pressemelding at de er fornøyd med samarbeidet og gjennomføringen av aksjonen, og at aksjonen viser at det internasjonale håndhevingsapparatet kan samarbeide i kampen mot miljøkriminalitet.

Begge aksjonene viser at illegal handel med utrydningstruede dyr og planter er et omfattende problem globalt. ØKOKRIM er overbevist om at også Norge er en del av dette globale markedet, og det er derfor viktig at håndhevingsapparatet i Norge også tar dette på alvor. Direktoratet for naturforvaltning, Tollvesenet og Mattilsynet har en viktig rolle i denne type saker, og et godt og effektivt samarbeid mellom politiet og disse etatene er nødvendig. Alle saker der det er mistanke om illegal handel med truede arter bør anmeldes og rapporteres til politiet.


Organisert kriminalitet

I forbindelse med operasjon RAMP ble det også beslaglagt våpen og narkotika. INTERPOL har tidligere uttalt at mange organiserte kriminelle i stadig økende grad involverer seg i faunakriminalitet, i tillegg til den mer «tradisjonelle» virksomheten sin, fordi faunakriminalitet gir muligheter for stor profitt kombinert med lav oppdagelsesrisiko og lav straff. Dette utgjør en stor trussel mot bevaringen av truede arter som er utsatt for slik illegal handel.

I følge CITES utgjør denne illegale handelen en så stor trussel for enkelte arter, at de er nær å bli utryddet. John Scanlon, som er generalsekretær
i sekretariatet for CITES, sa etter aksjonen at «det at INTERPOL bistår med å koordinere en slik internasjonal aksjon, illustrerer alvorlighetsgraden av kriminaliteten som nå er knyttet til illegal handel av flora og fauna».

Norge ratifiserte FN-konvensjonen mot grenseoverskridende kriminalitet 23. september 2003. Konvensjonens bestemmelser om kriminalisering av organisert kriminalitet er gjennomført i straffeloven § 60 a, som omhandler straffbare handlinger som er utøvet som et ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Bestemmelsen omfatter straffbare forhold som kan straffes med fengsel i minst 3 år. Illegal handel med arter som står oppført på CITES listen og ulovlig uttak fra naturen, rammes av Naturmangfoldloven, som har en strafferamme på inntil tre år (jf. § 75). Justis- og politidepartementet fremhever i Prop. 1 S (2009–2010) at «trendanalyser viser at miljøkriminalitet er grensekryssende og må sees i sammenheng med organisert kriminalitet».

På samme måte som det er viktig å bekjempe tradisjonell organisert kriminalitet, som narkotikahandel, våpenhandel og menneskehandel, er det også viktig å bekjempe organisert miljøkriminalitet, som organisert illegal handel med truede arter. Illegal handel med verdens arter er et alvorlig miljøproblem. Dersom vi ikke tar disse sakene på alvor er vi med på å opprettholde dette markedet. Når politiet skal avgjøre om en sak som involverer illegal innførsel eller utførsel av truede arter skal etterforskes, bør politiet derfor ta i betrakting at disse sakene kan være en del av en større organisert illegal handel, selv om hver enkelt sak kan være liten.

Denne utviklingen, der handel med truede arter i stadig større grad har en sammenheng med organisert kriminalitet, understreker at det er grunn til å etterforske disse sakene med samme grad av alvor og innsats som annen prioritert kriminalitet.