Av politioverbetjent Tuva Brørby, Økokrim

I november 2009 mottok ØKOKRIM en forespørsel fra INTERPOL om å delta i en internasjonal aksjon rettet mot illegal handel med tradisjonell medisin, som inneholder produkter eller avledede produkter fra truede dyre- og plantearter og som står oppført på CITES-listen. Aksjonen skulle avholdes i løpet av februar 2010 og var den første internasjonale aksjonen av sitt slag. Operasjonen hadde navnet TRAM.

 

Hvorfor aksjon over landegrensene?

Illegal handel med truede arter utgjør en direkte trussel mot jordens arter og er et av verdens største illegale markeder. Utsiktene for god profitt, liten oppdagelsesrisiko og lave straffer gjør dette til et attraktivt marked for både små og store aktører. Etterretningsinformasjon indikerer at organiserte kriminelle blir mer aktive på området. Dette i tillegg til at 2010 er FNs naturmangfoldsår og at vi i politiet over lengre tid har behandlet dette temaet noe stemoderlig, gjorde at dette var en invitasjon det var viktig at ØKOKRIM sa ja til.

Målet med aksjonen var i følge INTERPOL å samle etterretning og informasjon om illegal handel med tradisjonell medisin, øke folks bevissthet om kriminalitet knyttet til ulovlig bruk av faunaprodukter i tradisjonell medisin, øke internasjonal kommunikasjon, samarbeid og koordinering for å bekjempe slik illegal handel og håndheve loven korrekt når en overtredelse er avdekket.

 

Samarbeid ga resultat

ØKOKRIM tok kontakt med tilsyns- og kontrollmyndigheter som ville være aktuelle for en slik aksjon; Tollvesenet, Direktoratet for naturforvaltning, Mattilsynet og Legemiddelverket, for å høre om de ville delta i aksjonen. De var alle villige til å delta, og en samarbeidsgruppe ble etablert.

Det ble laget en aksjonsplan med overordnede mål, og som anga i hvilken grad i de ulike aktørene skulle delta. Tollvesenet spilte naturligvis en stor rolle i aksjonen, som førstelinjekontrollør av import til Norge. Tollvesenet skulle kontrollere post som gikk via postterminalen på Alnabru, og import og reisende som kom via Gardermoen flyplass. Det var på forhånd satt fokus på aktuelle eksportland. ØKOKRIMs rolle var å samordne og koordinere aksjonen og rapportere til INTERPOL.

Aksjonen resulterte i ca. 10 anmeldelser av større og mindre karakter. Et av beslagene ble gjort i butikk, og en av sakene gjaldt en større forsendelse der en mistenker at produktet, som er produsert av barken på planten/treet Prunus Africana, inngår i produksjonen av et produkt som markedsføres som et middel mot prostataproblemer. I tillegg fikk aksjonen god mediedekning, som bidrar til å øke folks bevissthet om hva de faktisk kjøper. Aksjonen førte også til at det ble etablert et godt samarbeid mellom politi og tilsynsmyndigheter. Det er viktig for fremtidige saker for lettere å kunne hjelpe hverandre og bruke hverandres kompetanse. I tillegg fikk aksjonen belyst de ulike ansvarsområdene til de kontrollorgan og tilsynsmyndigheter som deltok i aksjonen.

I forkant av aksjonen inviterte Direktoratet for naturforvaltning Jaap Reijngoud fra CITES-myndighetene i Nederland for å undervise alle de som deltok i aksjonen i tradisjonell medisin og hvordan man leser pakningene. Det ble uttrykt at dette var svært nyttig for samtlige etater, som nå fikk kompetanse til å lese pakningene med kinesisk og vietnamesisk innholdsfortegnelse.

Det var en viktig og nyttig aksjon, ikke bare for Norge, men også for resten av verden. I alt deltok 18 land. Norge var det eneste nordiske landet som ble med, men vi håper at flere land blir med ved neste anledning. I skrivende stund er ikke den endelige rapporten fra INTERPOL klar, men så langt dreier verdien av beslagene seg om over 10 millioner euro.

Pellets «Bao Ji Wan»
Pellets «Bao Ji Wan»
Bildene viser 4 000 stk. pellets «Bao Ji Wan» (Saussurea costus fjelltistel) som skal være et middel mot mageproblem.