Tekst: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM. Kilde: Informasjonsbrev fra Politidirektoratet

Det er foretatt endringer i forskriften til brukthandelloven med virkning fra 1. januar 2007. Endringene er basert på innspill fra Politidirektoratet etter spørreundersøkelsen til politidistriktene som direktoratet gjennomførte sammen med ØKOKRIM i 2003. Forslagene har deretter vært gjenstand for høring i regi av Nærings- og handelsdepartementet. Hensikten har vært å utforme enhetlige retningslinjer for politiets håndtering av brukthandelloven. Forhåpentligvis opplever også bransjen og publikum at regelverket nå blir enklere å forholde seg til.

For gjennvinngsbedrifter medfører endringene blant annet at det ikke lenger er krav om protokollføring og oppbevaringstid på 14 dager, dersom det ikke er snakk om mottak og salg av edle metaller. Det er også vedtatt andre endringer som til dels gjelder all brukthandel. Nedenfor følger en redegjørelse for de enkelte endringene og hva de innebærer for politiet.

 

 

Antikvitetsbutikk
F oto: Kenneth Didriksen, ØKOKRIM

De enkelte bestemmelene

Sentral bevillingsordning – § 3:

Det innføres en sentral bevillingsordning, der bevillingen utstedes av det politidistriktet der foretaket har sin faste forretningsadresse/ hovedkontor, men først etter forutgående uttalelse fra øvrige berørte politidistrikter. Det er kun krav om uttalelse – ikke samtykke – fra berørte politidistrikter. På den annen side er det et absolutt vilkår at berørte politidistrikter avgir uttalelse. Dette fordi lokalkunnskap er en nødvendig forutsetning for å vurdere en søknad, både i forhold til godkjennelse av lokaler og i forhold til de enkelte personer det søkes for. Men det er altså ”hoveddistriktet” som er vedtaksmyndighet og adressat for eventuell klage. Berørte politidistrikter skal varsles ved gjenpart av vedtaket.

Også ved senere utvidelser av brukthandelvirksomheten til andre politidistrikter, skal søknaden sendes politidistrikt der virksomheten har sin faste forretningsadresse/ hovedkontor, som så vil forelegge søknaden for de aktuelle politidistriktene til uttalelse på vanlig måte.

På samme måte vil tilbakekall av bevillingen skje av det politidistriktet som har gitt bevillingen, uansett om tilbakekallingen gjelder virsomheten i ett eller flere politidistrikt. Tilbakekall vil eksempelvis skje etter melding fra berørt politidistrikt. Det er viktig at et politidistrikt som avdekker uregelmessigheter, varsler det politidistriktet som har gitt bevillingen om dette.

Det er ikke forskriftsfestet frist for berørte politidistrikter til å avgi uttalelse. Når det gjelder søknader om tillatelse til å utøve vaktvirksomhet, praktiseres internt i politiet en tre ukers svarfrist overfor berørte distrikter, men slik at fristen kan forlenges ved behov. Politidirektoratet finner en tilsvarende svarfist hensiktsmessig ved søknader om brukthandelbevilling.

Bevillingsordningen er så langt identisk med ordningen for vaktvirksomhet, jf. forskrift om vaktvirksomhet av 25. april 2004 § 2.

Kontroll med bevillingshavere utføres av politidistriktene. Når en handlende har bevilling i flere politidistrikt, utføres kontrollen i disse politidistriktene av det politidistrikt som har gitt bevillingen i samarbeid med stedlig politi. Samarbeidet med stedlig politi kan skje ved at sistnevnte forestår den fysiske kontrollen.

Firmaattest – §§ 4 og 7:

Det er ikke lenger krav om at firmaattest skal vedlegges henholdsvis søknad om bevilling og melding om endringer i opplysninger som tidligere er meldt politiet. Politiet må selv sørge for å hente ut opplysningene fra Enhetsregisteret/ Foretaksregisteret.

Legitimasjonsplikt – §§ 9 og 10:

Legitimasjonsplikten er skjerpet slik at alle selgere - ikke bare ukjente - må legitimere seg, og den handlende skal protokollføre hva slags legitimasjon som er fremvist og at denne er funnet i orden.

Beløpsgrense – §§ 9 og 12:

Bestemmelsen i § 12 om at protokollplikten og oppbevaringstiden på 14 dager ikke gjelder for ting som har en innkjøpspris på 300 kroner eller mindre, bortfaller. Bortfall av beløpsgrensen innebærer at alle ting/gjenstander som mottas skal protokollføres og oppbevares i minst 14 dager før videresalg.

Ved fjerning av beløpsgrensen unngås situasjoner der gjenstander er priset kunstig lavt og /eller er splittet opp for å omgå plikten til protokollering og registrering.

Politidirektoratet gjør oppmerksom på at politiet har hjemmel i unntaksbestemmelsen i forskriften § 10 fjerde ledd til å lempe på protokollplikten, for eksempel i tilfeller der krav om føring av protokoll medfører urimelig merarbeid for bevillingshaver.

Også bestemmelsen i § 9 om at den handlende kunne ta imot ting som har en innkjøpspris på 300 kroner eller mindre fra personer under 18 år, bortfaller. Det er følgelig ikke lenger tillatt for handlende å motta ting fra personer under 18 år.

Gjenvinningsbransjen – § 12:

Politidirektoratet presiserer at gjenvinningsvirksomhet omfattes av brukthandelloven og brukthandelforskriften.

I en ny bestemmelse i § 12 bokstav b gjøres det derimot unntak fra protokollplikten i § 10 og oppbevaringstiden i § 11 for gjenstander ment for industriell destruksjon og/eller gjenvinning, med unntak av edle metaller, bl.a. platina, sølv og gull.

Antikk- og samlermesser, bruktmarkeder og lignende – § 16

Arrangører av antikk- og samlermesser, bruktmarkeder og lignende pålegges uoppfordret å sende liste over påmeldte deltakere til politiet, jf. § 16 nytt annet punktum. Slike arrangementer vil være meldepliktige etter politiloven § 11, eventuelt søknadspliktige etter § 14. Listene skal sendes inn samtidig med meldingen/søknaden om arrangementet, slik at det sikres at politiet mottar dette i god tid før avholdelse av arrangementet. Dersom lista ikke er klar, må den ettersendes så snart arrangøren har oversikt over deltakerne.

Plikten til å sende inn lister gjelder også bruktmarkeder og lignende, i den grad disse er organisert med forhåndsinnmeldte aktører. Plikten gjelder i alle tilfeller der en arrangør tar på seg å legge til rette for et arrangement der handlende samles for å selge varene sine.

Det avgrenses mot bruktmarkeder hvor det for eksempel omsettes brukt skiutstyr og lignende, da det ikke samme behov for å kontrollere denne typen virksomhet. Videre avgrenses det mot loppemarkeder som lag og organisasjoner avholder en til to ganger i året. Det samme gjelder innsamlingsaksjoner til skoleturer og lignende.

Når det gjelder i hvilken grad det kreves brukthandelbevilling for å delta på antikk- og samlermesser, bruktmarkeder og lignende, er dette avhengig av om virksomheten blir drevet i næring, jf. brukthandelloven § 1 annet ledd, jf. brukthandelforskriften § 1 første ledd. Omsetningsgrensen i merverdiavgiftsloven for registreringsplikt i merverdiavgiftsregisteret, 50.000 kroner i en periode på 12 måneder, kan være et rimelig utgangspunkt ved vurderingen av om det er handel i næring. Det er således ikke krav om brukthandelbevilling for å delta på antikk- og samlermesser, bruktmarkeder og lignende, med mindre virksomheten blir drevet i næring.

ØKOKRIM og Politidirektoratet er kjent med at det forekommer omgåelse av brukthandelloven § 1 om handel i næring ved at den handlende ikke har fast utsalgssted, men utfører handel nettopp på messer og lignende, slik at salgene stykkes opp og enkeltvis ligger under omsetningsgrensen på 50.000 kroner i merverdiavgiftsloven. Den samlede omsetning i løpet av en periode på 12 måneder kan være langt høyere enn beløpsgrensen, men det er vanskelig for politiet å bevise dette. Dette problemet antas delvis å kunne avhjelpes ved innføring av plikten til å sende politiet lister med oversikt over påmeldte deltakere. Det forutsetter dog samarbeid over politidistriktsgrensene. Hyppig deltakelse på antikk- og samlermesser gir god indikasjon på næringsvirksomhet.

Dersom en handlende har brukthandelbevilling i ett politidistrikt, bør ikke dette være til hinder for at vedkommende deltar på en antikk- og samlermesse, bruktmarked eller lignende i et annet politidistrikt, uten at det søkes særskilt om brukthandelbevilling i dette distriktet. Den handlende bør imidlertid pålegges å bringe med seg protokollen for eventuell kontroll.

I høringsnotat i denne saken ble det foreslått å gjøre bevillingen tidsavgrenset og at det skulle opprettes et sentralt register over alle brukthandelbevillingene i Norge. Høringsrunden viste at disse to forslagene krever mer utredning før de eventuelt kan iverksettes

Generell informasjon om brukthandel og skjema for søknad om bevilling finnes på www.politi.no/tjenester/tillatelser

Se også artikkelen: ”Brukthandelloven og løse kulturminner” i Miljøkrim nr 1-2004.