Ved en kraftutbygging i Sør-Trøndelag i 2006–2007 sto eier og daglig leder i et selskap for selskapets utbygging av en 1 400 meter lang nedgravd rørgate helt fra fjellet og ned til fjorden. I konsesjonen var det bestemt at vannet skulle føres i tunnel gjennom fjellet. Tunnelløsningen ville bare være synlig ved inntak og uttak, mens rørgata gjorde et omfattende inngrep i terrenget. Det var blant annet gjort irreversible inngrep som sprenging og total omkalfatring av jordmassene, som hadde medført varige endringer i naturen i rørgaten. Bredden på rørgata var 20–45 meter. Det var også satt opp en kraftstasjonsbygning på 96 kvadratmeter, som det ikke var søkt om. Lagmannsretten sier i dommen at mannens fremgangsmåte er med på å undergrave konsesjonssystemet, og idømte han 45 dagers fengsel. Dette var en vesentlig skjerping fra tingrettens dom (bot på 50 000 kroner.)

En mann som var innleid i utbygningsprosjektet som byggeleder, ble dømt for medvirkning, og fekk 50 000 kroner i bot. (For tingretten ble mannen frifunnet.) Lagmannsretten fant at det var uaktsomt av mannen at han ikke gjorde seg kjent med innholdet t i konsesjonen. Dommen slår fast at entreprenører og andre som en utbygger engasjerer, har et selvstendig ansvar for at regelverk og myndighetenes vedtak blir fulgt.
Dette er første sak om en ulovlig utbygging etter vannressursloven. ØKOKRIM har anket over straffutmålingen, men det er i skrivende stund ikke avgjort om saken vil bli henvist. Vi vil komme tilbake til saken i senere nummer av Miljøkrim.