Av: førstestatsadvokat Tarjei Istad, ØKOKRIM / Foto: politiet

Shell hadde ikke gjennomført tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å forebygge slike lekkasjer, og selskapet har nå vedtatt et forelegg på 2 500 000 kroner fra Oslo politidistrikt for brudd på storulykkeforskriften av 17. juni 2005 nr. 672.

  • Storulykkeforskriften har som formål å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense de konsekvenser storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier, og gjennom dette sikre høy grad av beskyttelse på en enhetlig og effektiv måte.
  • Storulykkeforskriften implementerer bestemmelsene i EUs Seveso II direktiv, som er et direktiv Norge er forpliktet til å følge opp som en del
    av EØS-avtalen.
Storulykkeforskriften

Som ett av verdens ledende energibedrifter, spiller Shell en sentral rolle i å bidra til å dekke verdens økende energibehov på økonomiske, miljøvennlige og sosialt ansvarlige måter.

Shell