Tilsyn

Tekst: tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad, Miljødirektoratet / Illustrasjonsfoto: Miljødirektoratet // bjorn.bjornstad@miljodir.no

Miljømyndighetene kontrollerer hvert år landbasert industri, offshoreindustri, storulykkevirksomheter, kvotepliktige virksomheter, importører av produkter og importører og produsenter av kjemikalier. Vi har blant annet landsdekkende og regionale tilsynsaksjoner for å kontrollere at ulike virksomheter og bransjer overholder miljøregelverket.

Anmelder alvorlige brudd

I fjor avdekket vi alvorlige brudd på regelverket ved 57 av de 1272 kontrollerte virksomhetene. De mest alvorlige tilfellene ble anmeldt til politiet.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anmeldte fem saker, mens fylkesmannen anmeldte åtte saker. Klif og Direktoratet for naturforvaltning ble slått sammen til Miljødirektoratet fra 1. juli 2013. Miljødirektoratet overtar Klifs tilsynsansvar.

I 2012 varslet miljømyndighetene tvangsmulkt til 214 virksomheter. Av disse ble nitten vedtatt og sju inndrevet. Dette viser at tvangsmulkt er et effektivt virkemiddel for å få virksomhetene til å følge miljøregelverket.

Landbasert industri: For mye slurv

De fleste tilsynene skjer i landbasert industri og ved avfallsvirksomheter. Her er både Miljødirektoratet og fylkesmannen myndighet. I hovedsak har produksjonsindustrien god kompetanse og kunnskap om miljøregelverket. Likevel avdekkes det for mange brudd.

Vi erfarer ofte at mindre industrivirksomheter har lite kunnskap om miljøregelverket. En stor del av bruddene skyldes slurv som lett kunne vært unngått dersom virksomhetene hadde større bevissthet og bedre kunnskap om miljøregelverket og risikoen for helse og ytre miljø.

Offshore: Viktige beredskapsmangler fulgt opp

I 2011 avdekket vi alvorlige mangler i oljeselskapenes overholdelse av regelverket som skal sikre god beredskap mot akutt forurensning. I 2012 hadde vi derfor ekstra oppmerksomhet rundt beredskap. Offshorebransjen har forbedret og standardisert metodikken for beredskapsanalyser og har utviklet metoder for tidlig deteksjon av olje på sjø.

Det mest alvorlige forholdet vi avdekket i fjor, var hendelsen der vaskevann med store mengder kjemikalier fra Oseberg-plattformen ble dumpet i en produksjonsledning og endte som utslipp til sjøen i Øygarden utenfor Bergen. Vi har anmeldt dette forholdet.

Importører kjenner ikke regelverket

Vi kontrollerer også importører og forhandlere av faste, bearbeidede produkter, og virksomheter som produserer eller importerer kjemikalier til Norge, for å sikre at produkter ikke inneholder forbudte stoffer. Vi fant flere ulovlige produkter på det norske markedet.

Kvaliteten på sikkerhetsdatablader og merking av kjemikaliene som omsettes i Norge, er fortsatt ikke tilfredsstillende. Kompetansen om regelverket vedrørende kjemisk innhold i produkter er for lav hos importørene, og de arbeider for lite med å sikre at produkter og kjemikalier overholder kravene.

Strenge reaksjoner virker allmennpreventivt

Våre landsdekkende og regionale tilsynsaksjoner gir god oversikt over virksomhetenes miljøutfordringer. Vi mener at de også bidrar til likebehandling innad i enkeltbransjer og mellom ulike bransjer. Erfaringene viser også at aksjoner er effektiv bruk av tilsynsressursene. Gjentatte aksjoner gjør det mulig å kontrollere om virksomheter og bransjer blir bedre til å følge regelverket over tid.

Vi opplever generelt å ha stor gjennomslagskraft overfor politiet når vi anmelder saker, men vi opplever også mange henleggelser på produkt- og kjemikalieområdet. Derfor har vi særlig oppmerksomhet på å få fram alvorligheten i slike saker.

Forrige nummer av Miljøkrim (1#2013) inneholder en artikkel om dette, følg lenken her.