www.miljokrim.no

Artikler

Publisert

Artikler

ØKOKRIM skal ikke frata politidistriktene ansvaret

– Miljøkrim, ja, det leser jeg, repliserer Storberget uoppfordret med et smil når vi presenterer oss. Settingen er pressekonferansen hos ØKOKRIM med lansering av den nye boka om arbeidsmiljøkriminalitet. Informasjonssjefen har samlet et helt kobbel med pressefolk, og vi får statsråden for oss selv etter at Dagsrevyen har slått av kamera og mikrofon.

Trafficking of Stolen Artworks

– Kunst- og kulturminnegjenstander er gode investeringsobjekter. På kort tid skifter gjenstandene eier relativt mange ganger og prisen kan til slutt bli svært høy og milevis fra den summen tyven fikk. Uttalelsen kom på CEPOLs kurs om illegal handel med kunst og kulturgjenstander som ble gjennomført i Roma i juni.

Styreleders straffansvar i miljøsaker

I denne artikkelen finner du en oversikt over det rettslige grunnlaget for styreleders strafferettslige ansvar for overtredelser av forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Drøftelsene er avgrenset på grunnlag av de rettslige problemstillinger som var reist overfor styreleder i Vest Tank-saken, Nord-Hordland tingretts dom 26. mars 2010. Dommen er ikke rettskraftig.

Lutefisk à la Stord

I juni 2008 ble det sluppet ut store mengder lut fra Stord kommunes vannrenseanlegg i Sunnhordland. Luten rant inn i Vatnaelven og sto for total dødelighet på fisken som holdt til nedenfor utslippstedet. I mai 2010 ble kommunen ilagt forelegg på 800 000 kroner for brudd på forurensningsloven og internkontrollforskriften. Driftsoperatør ved vannrenseanlegget ble også ilagt forelegg på 15 000 kroner. Begge forelegg er vedtatt.

Interpolmøte – transport av elektronisk avfall

Brukte datamaskiner, monitorer, fjernsyn, tastaturer mv fra vår del av verden ender opp i Afrika eller Østen. Angivelig har de en fortsatt bruksverdi, men realiteten er at brorparten av dette EE-avfallet blir demontert på en helseskadelig måte for å ta ut metaller mv. Plast brennes og det er eksempler på at hele økosystemer og vannressurser er forgiftet og ødelagt som en konsekvens av denne ulovlige transporten av EE-avfall.

I myndighetenes klør

I perioden onsdag 30. juni til fredag 2. juli ble det gjennomført en koordinert aksjon mot ulovlig hummerfiske.