www.miljokrim.no

Artikler

Publisert

Artikler

Ørneprosjekt

– Øker biologikunnskapen i Nord-Trøndelag politidistrikt

Skal sakkyndige ta stilling til juss?

I en forurensningssak konkluderte sakkyndige med at utslippene fra den tiltalte avfallshåndteringsbedriften ikke hadde medført nevneverdig fare for forurensning for miljøet i elv eller sjø, jf forurensningsloven § 8 tredje ledd. Til dette uttalte Borgarting lagmannsrett at «spørsmålet om det foreligger «nevneverdig fare» for forurensning i henhold til forurensningsloven er et juridisk og ikke et naturvitenskaplig spørsmål.

Skilnad på naust og hytte

I følgje friluftslova kan ålmenta ferdast heilt inntil naustveggen. Har du ei hytte må folk halde seg lengre unna. Eit naust som er ulovleg tatt i bruk som hytte, fråtar i praksis folk flest rett til ferdsle i strandsona.

Politistudenter velger fordypningsfag i miljø

Gjennom flere år har sentrale myndigheter pålagt politiet økt fokus på miljø. Tydeligst har dette kommet fram gjennom Politirollemeldingen (St.meld. nr. 42) og Politidirektoratets miljørundskriv 2008/2009 der det blant annet framgår at «det skal være en kontinuerlig fokus på miljø i all virksomhet i politidistriktene”. Videre sies det at ”det er viktig at politidistriktene skaffer seg tilstrekkelig kompetanse på området».

Reinpolitiet og reinnæringen

I slutten av mars tilbrakte jeg en uke med Reinpolitiet i Finnmark, og fikk gjennom egne observasjoner og samtaler med betjentene et innblikk i utfordringene til forvaltningen når det gjelder reinnæringen og den samiske kultur.

Endelig vedtak om henleggelse i Portør-saken

Setteriksadvokat professor dr. juris Henry John Mæland opprettholdt den 14. april 2009 Økokrims henleggelse av en plan- og bygningssak i Portør i Kragerø kommune. Saken gjaldt sprenging og planering av ca. 250 kvadratmeter svaberg i forbindelse med bygging av ferieboliger i et ellers relativt urørt og verdifullt kystlandskap. Den omstridte sprengningen fant sted innenfor det som var regulert som byggeområde i reguleringsplanen, men utenfor byggegrensen fra samme plan. Inngrepet hadde ikke foregått i 100-meters beltet i strandsonen.

Er utslipp av 2,8 millioner liter skadelig?

I denne artikkelen skal vi se nærmere på det spillet som kan finne sted når fagfolk med titler og posisjoner går på akkord med sine egne resultat og sin egen fagkunnskap. I perioden 2001-2004 slapp en bedrift i avfallsbransjen ut 2,8 millioner liter (2 828 tonn) vin, øl og mineralvann ut i Alnaelven i Oslo.

Overtredelser i sjøfartsforhold

En arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten har kommet med utkast til retningslinjer for samarbeid mellom politiet, påtalemyndigheten og Sjøfartsdirektoratet ved etterforsking av sjøulykker m.v. I denne artikkelen beskrives enkelte hovedpunkter i rapporten.

Økokrim i 20 år

«Det er en nyskapning innenfor norsk justisvesen Oftedal Broch er blitt satt til å lede. (…) Sjefen er imidlertid trygg på at enheten i fremtiden skal bli et slagkraftig og effektivt våpen mot øko-krim, som altså favner både økonomi og økologi». Sitatet er hentet fra artikkelen «Helt uten presedens» i Aftenposten fredag 6. januar 1989. Tjue år etter slår Justisminsteren fast i sin jubileumshilsen at «Økokrim i betydelig grad har lyktes i å fylle den rollen de ble tildelt». Med visjonen «vern av viktige verdier» har enheten stadig tatt tak i nye kriminalitetsformer innen ansvarsområdene, og de fleste sakene fører til fellende dommer.

Fungerer kulturminnelovens § 25 etter sin hensikt?

Bakgrunnen for problemstillingen er en tilsynelatende økning i brudd på kommunenes meldeplikt i saker som berører kulturminner. Dette ble påpekt av Økokrim allerede i 2004. Det kan være flere årsaker til denne økningen; det har i en lang periode, frem til dagens finanskrise, vært en velstandsøkning som har medført stor bygge- og anleggsvirksomhet. Mengden søknader til kommunene har økt proporsjonalt, kanskje uten at de har fått økte bevilgninger til å håndtere arbeidsmengden.