Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Publisert

Artikler

Ørneprosjekt

– Øker biologikunnskapen i Nord-Trøndelag politidistrikt

Skal sakkyndige ta stilling til juss?

I en forurensningssak konkluderte sakkyndige med at utslippene fra den tiltalte avfallshåndteringsbedriften ikke hadde medført nevneverdig fare for forurensning for miljøet i elv eller sjø, jf forurensningsloven § 8 tredje ledd. Til dette uttalte Borgarting lagmannsrett at «spørsmålet om det foreligger «nevneverdig fare» for forurensning i henhold til forurensningsloven er et juridisk og ikke et naturvitenskaplig spørsmål.

Skilnad på naust og hytte

I følgje friluftslova kan ålmenta ferdast heilt inntil naustveggen. Har du ei hytte må folk halde seg lengre unna. Eit naust som er ulovleg tatt i bruk som hytte, fråtar i praksis folk flest rett til ferdsle i strandsona.

Politistudenter velger fordypningsfag i miljø

Gjennom flere år har sentrale myndigheter pålagt politiet økt fokus på miljø. Tydeligst har dette kommet fram gjennom Politirollemeldingen (St.meld. nr. 42) og Politidirektoratets miljørundskriv 2008/2009 der det blant annet framgår at «det skal være en kontinuerlig fokus på miljø i all virksomhet i politidistriktene”. Videre sies det at ”det er viktig at politidistriktene skaffer seg tilstrekkelig kompetanse på området».

Reinpolitiet og reinnæringen

I slutten av mars tilbrakte jeg en uke med Reinpolitiet i Finnmark, og fikk gjennom egne observasjoner og samtaler med betjentene et innblikk i utfordringene til forvaltningen når det gjelder reinnæringen og den samiske kultur.

Endelig vedtak om henleggelse i Portør-saken

Setteriksadvokat professor dr. juris Henry John Mæland opprettholdt den 14. april 2009 Økokrims henleggelse av en plan- og bygningssak i Portør i Kragerø kommune. Saken gjaldt sprenging og planering av ca. 250 kvadratmeter svaberg i forbindelse med bygging av ferieboliger i et ellers relativt urørt og verdifullt kystlandskap. Den omstridte sprengningen fant sted innenfor det som var regulert som byggeområde i reguleringsplanen, men utenfor byggegrensen fra samme plan. Inngrepet hadde ikke foregått i 100-meters beltet i strandsonen.

Er utslipp av 2,8 millioner liter skadelig?

I denne artikkelen skal vi se nærmere på det spillet som kan finne sted når fagfolk med titler og posisjoner går på akkord med sine egne resultat og sin egen fagkunnskap. I perioden 2001-2004 slapp en bedrift i avfallsbransjen ut 2,8 millioner liter (2 828 tonn) vin, øl og mineralvann ut i Alnaelven i Oslo.

Overtredelser i sjøfartsforhold

En arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten har kommet med utkast til retningslinjer for samarbeid mellom politiet, påtalemyndigheten og Sjøfartsdirektoratet ved etterforsking av sjøulykker m.v. I denne artikkelen beskrives enkelte hovedpunkter i rapporten.

Økokrim i 20 år

«Det er en nyskapning innenfor norsk justisvesen Oftedal Broch er blitt satt til å lede. (…) Sjefen er imidlertid trygg på at enheten i fremtiden skal bli et slagkraftig og effektivt våpen mot øko-krim, som altså favner både økonomi og økologi». Sitatet er hentet fra artikkelen «Helt uten presedens» i Aftenposten fredag 6. januar 1989. Tjue år etter slår Justisminsteren fast i sin jubileumshilsen at «Økokrim i betydelig grad har lyktes i å fylle den rollen de ble tildelt». Med visjonen «vern av viktige verdier» har enheten stadig tatt tak i nye kriminalitetsformer innen ansvarsområdene, og de fleste sakene fører til fellende dommer.

Fungerer kulturminnelovens § 25 etter sin hensikt?

Bakgrunnen for problemstillingen er en tilsynelatende økning i brudd på kommunenes meldeplikt i saker som berører kulturminner. Dette ble påpekt av Økokrim allerede i 2004. Det kan være flere årsaker til denne økningen; det har i en lang periode, frem til dagens finanskrise, vært en velstandsøkning som har medført stor bygge- og anleggsvirksomhet. Mengden søknader til kommunene har økt proporsjonalt, kanskje uten at de har fått økte bevilgninger til å håndtere arbeidsmengden.
Økokrim
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

Økokrim skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les Økokrims personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.